Edistetyistä kartoista

Progressiivisten karttojen tulkinnasta

Syntymäkartan tulkinnan ja transiittien vaikutusten ymmärtämisen ohella tuntuvat erilaiset edistykselliset kartat ja niiden tulkinta kiinnostavan ihmisiä vuodesta toiseen. Ja miksei kiinnostaisi, onhan niissä kysymys kehityksestä ja elämästä tässä ja nyt.

Esittelyssä nyt muutamia erilaisia karttojen edistämisen tekniikoita.
Edistyskarttojen lähtökohta ja perusjuttu on luonnollisesti syntymäkartta (natal-, radix-, juurikartta), joka edustaa syntymänhetkeä ja sen myötä yksilölle tarjottuja mahdollisuuksia elämässä, kuin myös luonnetta ja temperamenttia. Syntymäkartta on henkilö itse, minä. Se miten tämä minä elämän kokee kulloinkin erilaisissa elämänvaiheissa, näkyy progressiivisilta kartoilta.

Eri edistystekniikat toimivat eri tavoin, niillä edistetään eri asioita erilaisin tavoin ja ne antavat erilaisia näkökulmia elämäntilanteisiin, mutta ne kaikki kuitenkin osoittavat mihin ihminen on syntymästään lähtien tiettyyn elämäntilanteeseen ja ikään ehdittyään päässyt.

Erilaisia edistystekniikoita ovat erilaiset progressiiviset kartat ja niiden tulkinta, kuin myös Aurinkokaari eli Solar Arc . Kaikki nämä tekniikat ovat vanhoja, mutta koska tulkinnoissa ja astrologian opiskeluissa usein painopiste on syntymäkartan ja transiittien tulkinnassa, nämä ovat ehkä vähemmän tunnettuja.
Kaikille edistyskartoille kannattaa sijoittaa Oinas Piste (0° Oinasta), koska taivaankappaleiden sijainnit perustuvat niiden etäisyyteen Oinaspisteestä.

Edistystekniikoiden eroista lyhyesti

Edistyskarttoja on useampia erilaisia tekniikoita ja tässä esitellään progressiiviset primaarit, sekundaarit ja tertiäärit, sekä Solar Arc eli Aurinkokaari.

Primaari progressio

Primaarissa progressiossa edistämisen keskiössä on Keskitaivas, Mc, jota edistetään 1 minuuttia/ ikävuosi. Primaari progressio on edistyskartoista kaikkein vanhimpia ja mainitaan jo Ptolemaioksen kirjoituksissa vuodelta 150. Primaarissa progressiossa kaikkia taivaankappaleita edistetään samassa tahdissa Keskitaivaan kanssa, siten se toimii samaan tapaan kuin Aurinkokaari eli Solar Arc.

Allekirjoittaneen primaari prog. kartta. Kartan muoto on linko, jonka kahvana on Saturnus.

Tulkinnoissa kiinnitetään huomiota taivaankappaleisiin, niiden ylennyksiin, huoneisiin ja niiden hallitsijoihin, sekä taivaankappaleiden ja niiden hallitsemien huoneiden välisiin aspekteihin.

Toinen primaari prog. kartta vertailun vuoksi.

Primaari progressioissa käytettävät aspektit

Yhtymäneutraali
sekstiili 60°, kolmio 120°, kvintiili 72°, puolitoistakvintiili 108°hyvä
neliö 90°, oppositio 180°, puolineliö 45°, puolitoistaneliö 135°huono

Muita aspekteja ei tulkinnassa tarvita. Lisää tietoa löytyy englanniksi täältä.
Primaari prog. kartoilta näkee helposti erilaiset painotukset, sekä suuntautuneisuuden, kun tarkasteltavana on vähemmän aspekteja.

Primaari prog. kartta sisäpuolella, radix ulkopuolella. Askendentti yhtymässä syntymäkartan Ic ja Saturnus.

Sekundaari progressio

Tavallisimmin edistystekniikoista on käytetty sekundääri progressiota (secondary progressed), jossa syntymäkartan kaikkia tekijöitä ja taivaankappaleita edistetään 1°/ vuosi, kuitenkin suhteessa tai-vaankappaleiden vauhtiin omalla syntymäkartalla.

Tässä tekniikassa tavallisesti seurataan kartalta Kuun liikettä, sekä Auringon ja muiden taivaankappaleiden siirtymisiä merkeistä tai huoneista toisiin, sekä Akseleiden ylityksiä. Kuun progressiosta lisää myöhemmin.

Sekundaari prog. kartta sisäpuolella, radix ulkopuolella.

Tertiääri progressio

Tertiääri progressio (Tertiary progressed) puolestaan pohjaa lunaatioihin, eli kuun kiertoon. Tässä tekniikassa 1 vuosi elämässä = 1 lunaatio / Kuunkierto eli 29,5 vrk. Tämä on erittäin Kuuhun keskittyvä tekniikka ja Kuun keskimääräinen vuorokausivauhti on 12.5 astetta / päivä. Vaikka tertiäärissä edistyksessä tekniikan pohja on Kuussa, ei Kuu ole kuitenkaan keskeinen tulkittava johtuen sen huimasta vauhdista,

Kuu vaihtaa merkkiä epäsäännöllisesti muutaman kalenterikuukauden välein, koska lunaatio on 29,5 vrk. Jos kuukausi olisi 29 vrk. ja kuukausia vuodessa 13, olisi liike säännöllisempi. Tässä tekniikassa huomio ei olekaan Kuussa, vaan tarkastelun kohteena muut tekijät kuten pysähtyneet taivaankappaleet ja Auringon asema kartalla suhteessa syntymäkarttaan.

Tertiääri prog. kartta sisäpuolella, radix ulkopuolella. Kartan muoto on juna, jonka veturina toimii Saturnus.

Tällä tekniikalla kartan taivaankappaleet pyörähtävät ympäri nopeaan tahtiin, ja jopa hitaat taivaankappaleet liikkuvat kartalla. Tertiäärikartoista voidaan valita todellinen (true) tai keskimääräinen (mean) kartta.

Solar Arc eli Aurinkokaari

Solar Arc eli Aurinkokaari tekniikassa perustana on syntymäkartan Auringon ja edistetyn Auringon välinen suhde/ kaari, jolloin Aurinko edistyy 1 asteen/ päivän vuodessa ja muut taivaankappaleet ja tekijät sen mukaisessa suhteessa. Aurinkokaarella näin ollen kaikki tekijät ja taivaankappaleet liikkuvat eteenpäin yhtä monta astetta kuin elinvuosia on kertynyt. Koska kaikkia taivaankappaleita edistetään tällä tekniikalla yksi aste per vuosi, tekniikkaa kutsutaan usein myös ”aste vuodessa” -edistämiseksi. Tekniikaltaan muistuttaa primaari progressiota, mutta tässä edistetään Aurinkoa Keskitaivaan sijaan.

Aurinkokaaren tulkinnassa on kahdenlaista tapaa. Toiset tulkitsevat Aurinkokaarta samaan tyyliin kuin sekundaari progressioissa ja seurataan taivaankappaleiden merkkien ja huoneiden vaihdoksia. Kosmobio-logit ja Urania astrologit puolestaan tarkastelevat taivaankappaleiden suhteita ja aspekteja toisiinsa.

Kuten näistä kaikista kartoista voidaan nähdä taivaankappaleet sijoittuvat kartoilla aivan eri paikkoihin riippuen mitä tekniikkaa käytetään. Myös tekniikoiden painopisteet vaihtelevat. Monenlaisia prog. -karttoja on hauska ajoittain tarkastella ja vertailla toisiinsa, vaikkei niitä sen enempää tulkitsisikaan, voi kartoilta löytää yhtymäkohtia ja toisiaan vahvistavia ja tukevia tekijöitä.

Solar Arc -kartta, kartan muoto on kulho, jonka johtajana on Saturnus.

. Esimerkkeinä käyttämissäni omissa kartoissa esiin nousee vahvasti Saturnus.

Ilmaisella www.astro.com sivulla voi tehdä solar arc-, tertiääri- ja sekundaari- ja progressio-karttoja, mutta ei primaari progressoituja. Solar Fire ohjelmasta löytyy myös primaari progression (van Dam) vaihtoehto ja lukuisia muita erilaisia edistyksen mahdollisuuksia.

Sekundaari progressio ja Kuu

Tavallisimmin edistyksissä käytetään sekundaaria progressiota eli syntymäkartan taivaankappaleita edistetään 1 aste / elinvuosi. Sek. progressio -kartalla Aurinkoa edistetään 1° = päivä/ ikävuosi, ja muita taivaankappaleita niiden oman vauhdin mukaisesti. Näillä kartoilla merkityksellisiä ajanjaksoja ovat kontaktit syntymäkartalle, merkinvaihdokset ja siirtymät Akseleiden ja huoneiden rajojen ylitse.

Nopeimmin kartalla liikkuu edistyvä/ edistetty Kuu, joka kulkee 2,5 vuodessa merkistä toiseen ilmentäen emotionaalisia tuntemuksia ja kertoen erilaisista tarpeista. Kuu vaikuttaa aspekteineen elämään, ilmapiiriin, tunteisiin, tuntemuksiin ja valintoihin, joten myös proge –Kuu on tiiviisti osallisena elämän tapahtumissa ja sen aspektit tuntuvat selkeimmin elämässä kun orbi on +/- 3 astetta. Kuu hallitsee emootioita ja tunne-elämää, joten progressiivinen Kuu määrittää kulloinkin vallitsevia emotionaalisia tarpeita.

Meille on tärkeää tuntea ja kokea elämän erilaisia puolia, jotta voimme kehittyä, ja progressiivinen Kuu tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteitakin oppia uusia asioita. Kuvaavaa onkin, että progressiivinen Kuu ehtii kiertää kaikkien merkkien kautta takaisin omaan radixin asteeseensa ja merkkiinsä (proge-Kuun Paluu) samoihin aikoihin kuin ensimmäinen Saturnuksen Paluu tapahtuu (28-30v.). Tällöin Saturnus kuvaa konkreettisia asioita elämässä ja progressiivinen Kuu puolestaan emotionaalisia.

Myös progressiivisen Kuun kulmat radixin Kuuhun luonnollisesti nostavat esiin molempien ominaisuuksia ja tuntunevat elämässä.

Progressiivisessa Kuussa on kyse intuitiosta ja/tai alitajuisista asioista ja tarpeista, sekä niiden vaikutuksista tehtäviin päätöksiin ja valintoihin, sekä millaisia asioita vedetään puoleen elämässä. Usein jos progressii-visen Kuun merkki ja asema on hyvin erilainen kuin omalla syntymäkartalla, ja voikin olla todella haasteellista ja vaikeaa saada sen toiminta hallintaan ja ymmärtää mistä elämässä on kulloinkin kysymys. Usein tällöin tuntuu, että elämä kulkee omia polkujaan ja heittelee eteen täysin käsittämättömiä asioita ja tapahtumia.

Jos oma radixin Kuu on rationaalisessa ja käytännöllisessä merkissä, voi progressiivisen Kuun kulku emotionaalisissa merkeissä olla hyvin haastavaa tunteiden osalta, tai päinvastoin emotionaalisen radixin Kuun omaavalle progressiot rationaalisissa merkeissä olla hyvin karua tai ankeaa aikaa.

Progressiivisenakin Kuu on Valo (samoin kuin Aurinko) ja valaisee sekä nostaa esiin tietyt emotionaaliset tarpeet tietyksi ajaksi. Sen alueen, eli huoneen asiat, jossa progressiivinen Kuu kulloinkin kulkee nostaa esiin tuon elämänalueen asiat. Niin syntymäkartan kuin progressiivisenkin kartan huoneen ja elämänalueen. Kuu liikuttaa tuon elämänalueen asioita, joten esim. proge-Kuu 10. huoneessa nostaa todennäköisesti esiin muutoksia uralla, elämän tavoitteissa, päämäärissä tai unelmissa, 2. huoneessa huomion kohteena ovat arvot ja ansiot, 3. huoneessa taas vuorovaikutus, kommunikaatio ja liikkuminen ja niin edelleen. Progressiivisen kartan huone osoittaa toiminnan luonteen, ja esim. proge- Kuu 12. huoneessa merkitsee tiedostamatonta toimintaa, alitajunnasta pintaan nousevia tarpeita ym. , kun taas proge- Kuu progressiivisen kartan 1. huoneessa konkretisoi asioita ja tehdään tietoisia valintoja ja päätöksiä.

Progressiivisen Kuun kierrokset luovat erilaisia oppimisen, kasvamisen ja kehityksen tilanteita ja tasoja elämän aikana, mutta niistä enemmän myöhemmin.

Proge -Kuun liike syntymäkartan / radix huoneissa ja merkeissä

Progressiivisen Kuun kulku syntymäkartan Kulmahuoneissa (1., 4., 7. ja 10. huoneet) nostaa tavallisesti omat asiat ja tekemiset julkisemmiksi, toisten tarkkailun alle ja toiset huomaavat nyt tapahtuvat muutokset käyttäytymisessä, olosuhteissa ja kokemuksissa. Samoin tapahtuu kun proge- Kuu liikkuu johtavissa ja aloitteellisissa Oinaassa, Ravussa, Vaa’assa tai Kauriissa. Kyse on profiilinkorotuksesta.

Välihuoneissa (2. , 5. , 8. tai 11. huoneissa) tai vakaissa, kiinteissä merkeissä (Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies) ovat privaatimpia, mutta asiat todennäköisesti vaativat säätöä, valmistelua tai sopeuttamista. Näissä sijainneissa mahdollisuudet viivästyksiin tai vastustukseen ovat todennäköisempiä, ja elämä voi tuntua ajoittain hidastuneen tai jopa pysähtyneeltä.

Päättöhuoneet (3., 6., 9. ja 12. huone) ja muuttuvat, joustavat merkit (Kaksonen, Neitsyt, Jousimies ja Kalat) puolestaan sisältävät mahdollisesti syvällisiä psykologisia ja asenteiden muutoksia, jotka voivat toteutua mielen ja henkisyyden alueilla.

Teemat huoneiden ja merkkien välillä, niin radix- kuin edistetyllä kartalla voivat olla ristiriitaisia ja niiden välisen synteesin löytäminen voi olla haasteellista, kunnes oivalletaan mistä elämässä on juuri nyt kysymys.


Sek. prog. Asc yhtymässä radix Ic ja Saturnus

Esimerkiksi tällä hetkellä allekirjoittaneen prog. Kuu liikkuu Oinaan loppuasteilla, prog. kartan 12. huoneessa ja radixin 2. huoneessa. Kartalla Askendentti on syntymäkartan Icllä ja radixin Saturnuksella. Meneillään on siis aktiivinen ja oma-aloitteinen aika ja huomion kohteena omat asiat, arvot ja ansiot. Tapetilla ovat siis Oinaan ja Härän teemat. Parin kuukauden kuluttua prog. Oinas Kuu siirtyy radixin 3. huoneeseen, jolloin huomio kiinnittyy Kaksosen alueen kautta muutoksiin elämässä – opiskelut saadaan päätökseen ja on edessä valmistumisen aika. Lopullisesti teemat muuttuvat, kun saan todistuksen kesäkuun lopulla ja prog. Kuu siirtyy Härän merkkiin – on aika alkaa hakea uutta suuntaa elämälle. Saturnus näyttelee tällä kartalla vahvassa roolissa, kuin myös monilla muilla edistyskartoilla tällä hetkellä.

Tässä katsaus erilaisiin edistyskarttojen tekniikoihin. Myöhemmin palaan uudelleen progressiivisen Kuun teemoihin ja perehdytään sekundaarisen prog. Kuun kierroksiin tarkemmin. Oikein antoisaa alkanutta maaliskuuta kaikille!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest