Pluto ja sen vastapiste – edelliset elämät ja tämän elämän tehtävät

Kaikkien näiden kymmenen vuoden ajan, kun olen blogia astrologiasta kirjoittanut, ovat tuntuneet karma, menneet elämät ja tämän elämän ”oppiläksyt” olleet kiinnostuksen kohteina vuodesta toiseen. Tämän(kin) tekstin olen kirjoittanut jo syksyllä 2013 ensimmäisen kerran, mutta tässä nyt hieman päivitetty versio.

Astrologiaa harrastavat tietävät ja ymmärtävät, että selkeimmin kartalla näistä teemoista kertovat Pluto ja Solmut. Tässä kirjoituksessa keskitytään kehitykselliseen astrologiaan (evolutionary astrology), sekä Plutoon ja sen vastapisteeseen/ polariteettiin.

Riippumatta siitä uskooko jälleensyntymään ja/ tai karmaan, me emme synny tänne täysin vailla valmiuksia ja ominaisuuksia, Tabula Rasa’na, vaan meillä on mukanamme ominaisuuksia, ominaispiirteitä ja valmiuksia alkaa kasvaa ja kehittyä.

Evoluutioastrologi Jeff Green on avannut teoksessaan Pluto – The Evolutionary Joyrney of the Soul – Volume 1, meissä valmiina olevia ominaisuuksia, tämän elämän ”oppiläksyjä” ja sielunsuunnitelmaa. Hänen mukaansa Solmujen Akselin kanssa edellisten elämien oppeja ja sielunsuunnitelmaa syntymäkartalla kuvaa Pluton asema kartalla, sen huone ja merkki, sekä sen polariteetti eli vastapiste ja vastakkainen huone. Kartalla Pluto edustaa Sielua.

Sielulla tässä kirjoituksessa kuvaan sisäistä ja henkistä minuutta paremman termin puuttuessa, en uskonnollista tai hengellistä sielua.

Omalla kohdallani olen havainnut tämän kehityksellisen (evolutionary astrology) astrologian ajattelumallin toimivaksi ja sen myötä ottanut myös Solmujen linjan osaksi Pluton tulkintaa omissa Auringon Paluiden tulkinnoissani.

Pluto liikkuu merkistä toiseen hyvin hitaasti ja sen vauhti voi vaihdella 12-30 vuoteen per astrologinen merkki. Tämä merkitsee, että todella monilla, miljoonilla, ihmisillä on Pluto tietyssä merkissä syntymäkartoillaan.

Kartalla Pluto edustaa siis paitsi tuota tiettyjen sukupolvien yhteistä ”taajuutta”, myös omia henkilökohtaisia kehityksellisiä, menneestä perittyjä malleja, haluja, ajatuksia, näkökulmia, havaintoja, arvoja ja sitä kuinka todellisuuteen suuntaudutaan.

Pluton vastakkainen huone ja vastapiste edustavat puolestaan, Greenen mukaan, tämän elämän kehityksellisiä haluja, aikeita, tarkoituksia ja syitä.

Sielu, ei persoonallisuus, on perimmäinen toimija tai määrittävä tekijä jokaisen elämän taustalla.

Kehitykselliset tarpeet määrittävät ja kertovat mistä tämän elämän tehtävässä tai sen ”oppiläksyssä” on kysymys ja Pluton sijainti paljastaa elämän edetessä meihin sisään rakennetut yksilölliset piirteet, jotka avautuvat vasta kun niiden aika on. Pluton vastapiste ja sen alue (huone) osoittavat mille tasolle on tarkoitus tässä elämässä edetä ja ikään kuin syntyä uudelleen.

Tämä varmasti kuulostaa tutulta, sillä näin on yleisesti tavattu kuvata Yläsolmua ja Alasolmua kartalla, mutta tässä on siis kyse Plutosta ja sen polariteetista / vastakkaisesta huoneesta ja merkistä.

Pluto ja sen alue edustaa psykologisesta näkökulmasta syvimpiä emotionaalisia turvallisuuden tunteita ja malleja sisimmässämme, alitajunnassa. Nämä toimintamallit identiteetissä ovat siirtyneet edellisestä kehityksellisestä menneisyydestä ja näkyvät tuttuina ja turvallisina asioina, jotka sujuvat elämässä. Useimmat meistä suuntautuvat tiedostamatta sille alueelle, jolla on kaikkein vähiten vastustusta ja joka on tuttu ja turvallinen. Toisaalta menneisyyden / aiemman elämän rajoitukset ja esteet joudutaan näin kokemaan jollain tavalla uudelleen, jotta kehityksessä voidaan siirtyä uudelle tasolle. Tämä tulkinnan tapa muistuttaa jälleen Alasolmun tulkintaa.

Tämän elämän haasteet ja vieraat, tuntemattomat asiat näkyvät Pluton polariteetin kautta. Nämä asiat haastavat perinpohjaisen ja perimmäisen turvallisuuden tunteen -sielun ja ytimemme (The Soul, the core). Tämä tulkintatapa muistuttaa sitä miten yleensä Yläsolmun aluetta ja merkkiä on totuttu kuvaamaan.

Pluton edustamat tutut ja turvalliset asiat ja turvallisuuden tunteet johdattavat meitä aina uudelleen ja uudelleen tietyille alueille. Samalla toistamme ja tulemme kohdanneeksi samoja edellisessä elämässä rakennettuja esteitä ja rajoituksia. Nämä sisäsyntyiset halut ja vietit osoittavat missä ja millä alueella näkyy jännite menneen, nykyisen ja tulevaisuuden välillä.

Pluton merkki ilmentää tavan, jolla suuntaudutaan toteuttamaan ja ilmaisemaan suuntautuneisuutta elämässä.

Pluto liikkuu hitaasti taivaalla välillä peruuttaen pitkiäkin aikoja, ja tekee peruutustensa yhteydessä myös merkkiylityksiä suuntaan ja toiseen, joten kaikilla saman ikäluokan ihmisillä se ei välttämättä olekaan samassa merkissä. Täältä sivulta voi käydä tarkistamassa oman tai kaverin Pluton sijainnin ja sen kuvaukset.

Tässä kirjoituksessa käytän esimerkkinä omaa karttaani, Plutoani ja sen polariteettia. Huonejärjestelmänä käytän Placidusta.

Neitsyessä Pluto oli vuosina 1958-1972, käväisten välillä Vaa’an puolellakin. Nämä sukupolvet toteuttavat ja ilmaisevat siis neitsytmäisesti sosiaalisella ja käytännöllisellä tasolla Plutoaan, joka on puolestaan ajoittain törmäyskurssilla vastapisteensä Kalojen henkisyyden ja korkeamman tason kanssa.

Yleisesti on siis opittava polariteetin eli vastakkaisen alueen ja huoneen edustamat oppiläksyt, mutta yksilöllisellä tasolla Pluto ja sen oma huone/merkki luovat omat henkilökohtaiset haasteet ja oppiläksyt.

Esimerkiksi Neitsyt Pluto omalla kartalla 8. Huoneessa on todennäköisesti halunnut edellisessä elämässä palvella toisia käytännönläheisellä tasolla, toteuttaen omaa henkistä vakaumustaan, sekä tutkien elämän ja kuoleman kysymyksiä. Minulle on useammaltakin eri taholta kerrottu, että olen ollut edellisissä elämissäni pappi/ papitar eri aikoina, erilaisissa kulttuureissa.

Tähän elämään tämä sijainti antaa siis valmiudet ymmärtää sekä tämän että tuonpuoleisen asioita, sekä kyvyn nähdä ja kuulla enemmän kuin sanotaan. Välillä rasittavuuteen asti.

Pluton sijainti kartalla edustaa meille siis aluetta, jolle luonnostaan hakeudutaan, sillä se on tuttu ja turvallinen alue, joka vahvistaa meitä. Pluto edustaa asioita, joista halutaan pitää kiinni eli menneisyyttä. Samalla sen merkki ja huone omalla kartalla myös osoittaa kuinka paljon voi olla odotettavissa vastoinkäymisiä ja hankaluuksia liittyen plutoniseen muutosvastarintaan ja kehittymiseen, sillä nämä tutut ja turvalliset alueet voivat olla kompastuskiviä ja esteitä yksilöllisen kehityksen ja kasvun tiellä.

Omalla kohdallani polariteetti löytyy siis 2. Huoneesta ja Kaloista. Tässä tapauksessa Kalat -oppiläksy merkitsee tuon merkin edustamien tehtävien ja tarpeiden toteuttamista 2. Huoneen edustamien kokemusten kautta. – Kysymys voi olla perittyjen/ perinnöllisten käytännön taitojen ja pintaa syvemmälle näkemisen taitojen siirtämisestä henkisemmälle, korkeammalle tasolle ja sen tarjoaman henkisen rikkauden havaitsemisesta, jotta 8. Huoneen/ Neitsyen toisten puolesta uhrautumisen asettamat esteet ja rajoitukset ymmärretään.

Perinteisten huoneiden ja merkkien avainsanojen mukaisesti, on elämässä Pluton 8. Huoneen edustaman menneisyyden polut on otettava huomioon opeteltaessa ottamaan yhteisen sijaan henkilökohtaisesti vastuuta tunteiden vakaudesta ja henkilökohtaisesta hyvinvoinnista (2.Huone) kohdattaessa erilaisia ihmisiä ja tilanteita elämässä.

8.Huoneeseen liittyy vahvasti yhteiset asiat, perinteet ja perinnön siirtäminen eteenpäin, joten näiden asioiden puolustaminen voi olla keskeisessä asemassa tässä elämässä, samoin myös pyrkimys saada myös toiset toimimaan oman ajattelun mukaisesti. Kehittymisen ja kasvamisen tarve kuitenkin todennäköisesti ohjaa toimintaa kohti 2. Huoneen henkilökohtaisia teemoja, yhteisistä asioista omiksi ja itselle tärkeiksi asioiksi, yhteisestä hyvästä henkilökohtaiseksi hyvinvoinniksi. Vastakkainasettelu ja haaste näiden kahden puolen välillä on osa elämää toistuvasti. Näiden kahden Pluton sijainnin eripuolet edustavat piilevää ja perimmäistä teemaa koko elämän ajan.

Näitä huoneiden ja merkkien edustamia polariteetteja voidaan soveltaa kaikille kartoille käyttäen perinteisiä avainsanoja.

Psykologisesti voidaan katsoa kysymyksen olevan kahdesta vastakkaisesta halusta ja tarpeesta – vetovoimasta ja vastenmielisyydestä. Nämä kaksi vastakkaisuutta todennäköisesti aiheuttavat jännitteitä ja ristiriitoja. Asiat, joita kohtaan tunnetaan vastenmielisyyttä, voivat vetää meitä puoleensa ja asiat, jotka voimakkaasti vetävät meitä puoleensa voivat aiheuttaa myös vastenmielisyyttä. Yleensä vastenmielisyyttä aiheuttavat sellaiset asiat, jotka toimivat tai ovat vastoin sielunsuunnitelmaamme ja sen toteuttamista.

Pluton aste (ja Sielu), alitajuisten prosessien pisteenä, voi aiheuttaa ongelmia, jos on elämässä jämähdetty paikoilleen ja se saattaa aiheuttaa turhautumia, jos toistetaan samanlaisia ongelmia, samanlaisia virheitä, samanlaisia ihmissuhteita uudelleen ja uudelleen.

Kun ajattelua muutetaan kohti kasvua edistävää ajattelua ja tiedostetaan mistä ongelmista, motiiveista, tarpeista, haluista, asenteista ja turvallisuuteen liittyvistä asioista on kysymys, pitäisi myös muutoksia alkaa tapahtua.

Olisi tärkeää ymmärtää omaa kehityksellistä menneisyyttä, mutta erityisen tärkeää se olisi tiedostaa astrologisia tulkintoja toisille tehtäessä. Nämä psykologiset tarpeet ja alitajuiset voimat johdattavat meitä elämässä eteenpäin ja olisi hyvä ymmärtää miksi vedämme tiettyjä tilanteita ja tiettyjä ihmisiä puoleemme, tai miksi välttelemme toisia ihmisiä ja tilanteita.

Pluton vastapisteessä radixilla näkyy Sielun tarve kehittyä tässä elämässä. Pluton huoneen edustamat esteet ja rajoitukset kohtaavat vastustusta ja yhteenottoja synnyttäen hylkimisreaktion. Elämässä tämä voi näkyä voimakkaana toimintana Pluton huoneen edustamien aiheiden puolesta tai vältellen nähtyjä ja havaittuja, sekä koettuja konflikteja. Yleensä kuitenkin tämä asioiden välttely voi johtaa purkaukseen, jossa on lopulta kohdattava intuitiiviset asiat ja ajatukset, jotka tulevat haastamaan Pluton alueen edustamat asiat ja mallit, jotka on tuotu tähän elämään.

Missä Pluto on omalla kartallasi? Miten tuon Huoneen ja sen vastakkaisen Huoneen teemat ja edellä kuvatut kahden (halun/ inhon) periaatteen mukaiset asiat toimivat elämässäsi ja omalla kohdallasi? 

Lisää tästä aiheesta löytyy Jeff Wolf Greenen teoksista ja Evolutionary Astrology Network ’in omilta sivuilta

Tämä kirjoitus on julkaistu aiemmin vanhoilla kotisivuillani vuonna 2013 ja oli avaus tähän aiheeseen, josta olen kirjoittanut useampiakin bloggauksia eri näkökulmista. Myöhemmin päivitän niitäkin tänne lisää.

2 kommenttia

  • Hei on 12.2.2024 at 17:59
  • Vastaa

  Hei! Entä jos on kuun yläsolmu ja pluto yhtymässä?😆

  1. Hei!
   Hyvä kysymys, ja vastaus löytyy Yläsolmun ja Pluton asemasta. 😉

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest