Progressiivisen Kuun Paluun -malli osa 1.

Progressiivisen Kuun Paluu

Progressiivinen Kuu on aina kaikkien mielenkiinnon kohteena ja minuakin on usein pyydetty kirjoittamaan aiheesta. Tämän tekstin ensimmäsen version kirjoitin muutama vuosi sitten (2016), kun pyydettiin kirjoittamaan Progressiivisesta Kuusta ja sen liikkeestä eri merkeissä.

Tuolloin sysäyksen kirjoittamiseen antoi erään ihmisen kommentointi progressiivisesta Kuusta; ”En halua enää koskaan kokea samaa kuin silloin kun Progressiivinen Kuu oli XXX Merkissä”.

Tätä kommenttia jäin silloin pohtimaan, kun oma käsitykseni astrologiasta ja myös progressioista, on että kaikki on jatkuvaa, toistuvaa ja kehityksellistä kiertokulkua – myös Progressiivisen Kuun kiertokulku kartan ympäri. Vain oma suhtautuminen muuttuu, kun kokemukset karttuvat.

Meillä on usein vahva tarve tietää mitä tulee tapahtumaan ja miten asioihin tullaan suhtautumaan, kun progressiivinen Kuu liikkuu kartalla eri merkeissä. Ja usein negatiiviset odotukset pohjaavat pelkoihin tai huonoihin kokemuksiin tietyistä merkeistä. Progressiivisen Kuun tulkinta on kuitenkin hyvin yksilöllinen ja erilainen eri ihmisillä, ja sitä toivottavasti tämä kirjoitus vähän avaa.

Tämän bloggauksen aihe pohjaa Gisele Terryn progressiivisen Kuun kierroksen malliin, ja on hyvin laaja ja ehkä myös vaikeaselkoinen, mutta mielenkiintoinen, ja toivottavasti auttaa ymmärtämään enemmän kuin sekoittaa ajattelua.

The Progressed Moon Around the Zodiac

Charting Personal Development with Astrology (2011)

Gisele Terry; The Progressed Moon Around the Zodiac. Charting Personal Development with Astrology. American Federation of Astrologers, Inc. 2011

Gisele Terry on amerikkalainen astrologi, joka on myös psykoterapeutti ja erikoistunut trauma- ja perheterapiaan. Vaikka Terryn teos on vain 116 sivua, on varsinaisen teorian esittelyn osuus siitä vaian noin kolmannes. Teoriamallin lisäksi teos sisältää runsaasti tieteellistä vakuuttelua ja erilaisten tutkimusten esittelyä, esimerkkikarttoja ja lähteitä.

Terry’n teorian pohja on Kuun merkitys kaikissa kahdenvälisissä suhteissa ja ihmisen kontakteissa elämänsä aikana. Sosiaalisena ihminen on kaikissa tilanteissa enemmän tai vähemmän suhteessa toiseen ihmiseen elämänsä aikana – ilman toisen kontaktia ei synny sosiaalistumista. Terry esittelee teoksessaan teoriansa lähtökohtina olleita kehityspsykologisia suuntauksia ja teorioita.

Psykologiaa, kasvatuspsykologiaa ja elämänkaaripsykologiaa lukeneille tuttuja nimiä ovat mm. MahlerPiagetErikson ja Stern. Heidän kehitykseen ja kasvuun liittyvät teoriat ovat Terry’n mallin pohjana.

Progressiivisen Kuun Paluun kehityksellinen -malli

Tämä Terry’n kehityksellinen malli jakaantuu kolmeen teorian osaan

 1. Merkit = psykologisia kehityksen tasoja tai vaiheita
 2. Kuu paljastaa kuinka ja milloin kehityksen tasot/ vaiheet tapahtuvat merkeissä ensimmäisten 27 vuoden ja 4 kuukauden aikana
 3. Toistuvat kierrokset (prog. Kuu) voivat tuoda ratkaisuja aiempien kierrosten ongelmiin / asioihin seuraavalla kierroksella

Tässä Terry’n Progressiivisen Kuun Paluun kehityksen mallissa on ensisijaisen keskeistä ensimmäisen progressiivisen Kuun kierros ja sen aikana tapahtuvat kehitykselliset vaiheet.

 • Oletuksena on, että kartan merkit vastaavat tiettyjä psykologisia vaiheita
 • Oletuksena on myös, että Kuu, edetessään merkistä toiseen kuljettaa ja välittää aiemmin opittua ja omaksuttua kehityksellistä tietoa mukanaan
 • Kehityksellinen polku tapahtuu elämän ensimmäiset 27 vuotta ja 4 kuukautta, jolloin Kuu palaa takaisin syntymän asteelle
 • Polku ei ole lineaarinen, vaan kehä ja spiraalinmallinen, syntymästä ensimmäiseen Paluuseen ja jälleen uudelleen ympäri (aina 82+ ikävuoteen asti ja mahdollisesti siitäkin eteenpäin)

Jokaisella Kuun (progressiivisella) kierroksella on mahdollisuus nostaa esiin, palauttaa tai päivittää kuinka elämän tilanteisiin ja olosuhteisiin vastataan ja suhtaudutaan. Mallissa hyödynnetään sekä radixin Kuuta (sen merkkiä ja sijaintia) että Progressiivista Kuuta (ja sen merkkiä ja sijaintia).


Olen jakanut tämän teorian esittelyn informaation paljouden vuoksi kahteen osaan / bloggaukseen, joista tässä ensimmäisessä on esillä Terry’n mallin kaksi ensimmäistä teorian osaa;

Merkit kehityksen tasoina ja vaiheina, sekä Kuun kulku ensimmäisellä progressiivisella kierroksellaan 0 – 27 vuotta 4 kk.

Koska en voi edelleenkään suositella kenellekään tämän vaikeatajuisen ja sekavan teoksen lukemista, olen kerännyt kokoon teorian keskeiset osat, mahdollisimman paljon tiivistäen ja yksinkertaistaen tekstiä ja sisältöä, joten teksti ei myöskään noudata opuksen (sekavaa) kappalejakoa.

Teoria on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen ja sai allekirjoittaneen paitsi uppoutumaan progressioihin, myös oivaltamaan ja ymmärtämään tiettyjä vaiheita, ja niiden ongelmallisuutta, omassa elämässä paremmin ja selkeämmin.

Mahdolliset heräävät kysymykset voi käydä laittamassa kommentteihin ja koetan parhaan ymmärrykseni mukaan niihin vastata, mutta kannattaa lukea myös tuleva jatko- osa, jotta kysymykset tulevat oikeaan paikkaan.

Progressiivisen Kuun Paluun kehityksellinen – malli; kiintymyksen kehä

Kuun kiertokulku ja persoonallinen kehitys astrologisesta näkökulmasta progressiivisen Kuun valossa

Koska Kuun symboliikkaan liittyy keskeisesti kiintymys ja vuorovaikutukselliset suhteet (perhe, äiti, vanhempi, lapsuuden ihmissuhteet) on sen liikkeissä aina keskiössä ihmisten kahdenväliset suhteet, vuorovaikutus, emotionaalinen ja kognitiivinen (tiedollinen, taidollinen, tajunnallinen) kehitys, kasvu ja kypsyminen, sekä ihmissuhteiden vuorovaikutus. Kasvun ja kehityksen lähtökohta on vuorovaikutus, yhdistettynä hoivaan ja huolenpitoon.

Kaikessa ihmisen toiminnassa on kysymys jollain tavalla kahdenvälisestä, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, jossa toisena osapuolena on yksilö ja toisena toinen ihminen, ajatus, yhteisö, ulkoiset olosuhteet ja tapahtumat, ja Kuu edustaa tässä mahdollisuutta ja kykyä kehittyä ja kasvaa. “No man is an island.

Kuu kulkee kehityksellisellä liikeradallaan (merkissä, huoneessa ja aspekteissa) vaikuttaen ihmissuhteisiin ja suhteisiin toisiin.

Kuu osallisena kahdenvälisessä, sosiaalisessa kehityksessä ja kasvussa

Progressiivisen Kuun ensimmäinen kierros on syntymästä 27 vuoteen 4 kuukauteen (0-27v.4kk), toinen kierros tapahtuu 27 vuodesta 4 kuukaudesta 54 vuoteen 8 kuukauteen (27v 4kk – 54v. 8kk) ja kolmas kierros on 54 vuodesta 8 kuukaudesta 82 vuoteen (54 v. 8kk- 82 v+) – ja toiset ehtivät aloittaa vielä seuraavan, neljännen kierroksen.

Kehitykseen ja kasvuun sosiaalisesta näkökulmasta tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä. Kysymys on kahdenvälisestä ihmissuhteesta vanhempi/ hoivaaja – lapsi suhteesta. Kuu edustaa astrologiassa hoivaa, huolenpitoa, äitiä, kiintymystä ja turvallisuuden tunnetta, ja sellaisena sopii hyvin kehityksellisen toiminnan ja kasvun kuvaajaksi.

Ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyy psykologisten tasojen lisäksi myös genetiikkaa, neuroneja, aivokemiallisia muutoksia, sekä muutoksia aivojen rakenteissa kasvun aikana. Syntymän jälkeen tapahtuu kasvua ja kehitystä todella nopeasti ja monella eri alueella, aivan kuten myös tr. Kuu liikkuu syntymähetken jälkeen eteenpäin.

Ensimmäinen Kuun Paluu tapahtuu kuukausi syntymän jälkeen, joten jo lapsen ensimmäisen elinkuukauden aina on tr. Kuu radix-kartan tekijöitä aspektoidessaan ehtinyt nostaa esiin tulevia asioita, teemoja ja tapahtumia, joita myöhemmin tullaan kohtaamaan kun progressiivinen Kuu kulkee saman kierroksen.

Astrologinen syntymäkartan Kuu ja sen aspektit kertovat (Terry’n mukaan) paljon lapsen todellisen elämän äidistä ja tämän jakamista kokemuksista varhaisessa vuorovaikutuksessa.

Kuu edustaa tarpeita ja Kuun sijainti syntymäkartalla kertoo erityisesti henkilökohtaisista tarpeista. Samoin se myös vaikuttaa läheisiin ihmissuhteisiin, sekä emotionaalisten tarpeiden tyydyttymiseen, alkaen varhaisimmasta vuorovaikutuksesta ja kattaen kaikki myöhemmät ihmissuhteet.

Progressiivista Kuuta tulkittaessa on aina kysymys kokemuksellisista asioista, joten toisen karttaa ei voida tulkita pelkästään karttaa katsomalla. Jokainen henkilö on oman elämänsä ja sen kokemusten asiantuntija, jokainen ihminen kokee ja tuntee asioita eri tavalla omista lähtökohdistaan.

Syntymäkartan eli radix Kuu merkeissä ja sen vaikutukset / tarpeet

 • Kuu Oinaassa – Tarve toimia yksin, olla itsenäinen, luottaa itseensä
 • Kuu Härässä – Konkreettinen turvallisuuden tarve on valtava
 • Kuu Kaksosissa – Tarve keskustella, olla vuorovaikutuksessa, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi
 • Kuu Ravussa – Tarve tulla huolehdituksi ja hoivatuksi, sekä huolehtia / hoivata toisia
 • Kuu Leijonassa – Itseilmaisun tarve, olla erityinen, rakastettu, tulla nähdyksi
 • Kuu Neitsyessä – Tarve saada asiat hoidettua kunnolla, olla palveluksessa, olla täydellinen/ virheetön, virheiden korjaaminen
 • Kuu Vaa’assa – Tarve ihmissuhteeseen tunteakseen arvonsa ja sopeutua toisten tunteisiin
 • Kuu Skorpionissa – Tarve selviytyä ja suojella, pinnan alle meneminen, pinnanalla olevan totuuden selvittäminen
 • Kuu Jousimiehessä – Vapautuminen rajoituksista, rajoittamattomuuden tunne
 • Kuu Kauriissa – Epävarmuudesta ja hyljätyksi tulemisen pelosta eroon pääsyn tarve, kunnioituksen ja sisäisen turvallisuuden saavuttaminen
 • Kuu Vesimiehessä – Tarve emotionaaliseen etäisyyteen, objektiivisuus, vapaus olla itsenäinen ja toteuttaa omaa uniikkia kutsumusta / unelmaa
 • Kuu Kaloissa – Tarve tuntea yhtenäisyyttä / yhteenkuuluvuutta ja yksilöityä toisten tunteista tai menettää itsensä toisille

Kuun vastakkainen, polariteetti, merkki edustaa puolestaan suhdetta äitiin / ensimmäiseen hoivaavaan ihmissuhteeseen

Radixin Kuun merkissä ilmenee suhtautuminen ja reaktio sen vastamerkkiin, eli polariteettiin;

Oinas Kuun reaktio Vaakaan: Tarve itsenäistyä riippuvuus tarpeista ja suhteesta äitiin.

Härkä Kuun reaktio Skorpioniin: Turvallisuuden tarve johtuen äidin historiassa tai suvussa tapahtuneesta kriisistä.

Kuu Kaksosissa reaktio Jousimieheen: Tarve kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa, sekä tulla kuulluksi, johtuen äidin vähäisestä huomiosta.

Kuu Ravussa reaktio Kauriiseen: Tarve emotionaaliseen turvallisuuteen johtuen vanhemman hylkäämisestä.

Kuu Leijonassa vaikutus Vesimiehestä: Tarve tulla tunnustetuksi ja ihailluksi välinpitämättömän tai poissaolevan vanhemman vuoksi.

Kuu Neitsyessä vaikutus Kaloista: Tarve olla johdonmukainen ja järkevä, johtuen ylihuolehtivasta tai murehtivasta vanhemmasta.

Kuu Vaakaa reaktio Oinaaseen: Tarve emotionaaliseen tasapainoon ja yhteyteen, johtuen pääasiallisen ihmissuhteen puuttumisesta.

Kuu Skorpionissa vaikutus Härästä: Turvattomuudesta johtuva tarve selviytymiskeinojen kehittymiseen.

Kuu Jousimiehessä vaikutteet Kaksosista: totuuden tarve johtuen liian vähäisestä tiedosta / informaatiosta tai puhumattomuudesta.

Kuu Kauriissa vaikutus Ravusta: Tarve tulla vanhemman hyväksymäksi, tarve tuntea emotionaalinen äiti.

Kuu Vesimiehessä vaikutus Leijonasta: Tarve irrottautua äidin tai perheen draamasta.

Kuu Kaloissa vaikutus Neitsyestä: Tarve pelastaa äiti sairaudelta tai kyvyttömyydeltä.

Yhdistettäessä edellä kuvatut Kuun tulkinnat, saadaan esimerkiksi seuraavanlainen henkilökuvaus; “Kuu Ravussa – Tarve tulla huolehdituksi ja hoivatuksi, sekä huolehtia / hoivata toisia. Sekä tarve emotionaaliseen turvallisuuteen johtuen vanhemman hylkäämisen kokemuksesta.”

Ensimmäinen Kuun Progressiivinen Kierros syntymästä 27 vuoteen 4 kuukauteen

Tämä ensimmäinen kierros on luonnollisesti formatiivinen eli muodollinen, muotoa antava, muokkaava, joka paljastaa aivan varhaisen lapsuuden ihmissuhteiden merkityksen emotionaaliselle ja älyllistietotaidolliselle (kognitiiviselle) kehitykselle.

Progressiivisen Kuun kierrokset merkkien ja huoneiden kautta kartan ympäri useiden kierrosten aikana osoittaa, paitsi että ihmisen kehitys pohjaa menneisyyteen (lapsuuteen), myös jatkuu aikuisuuteen ja vielä myöhempiin ikävuosiin.

Teorian pohjana on trooppinen eläinrata ja sekundaari progressiot. Muissa järjestelmissä se ei toimi yhtä hyvin.

Kuu kulkee merkkien lävitse 13°-14° per vuosi, selvittäen merkin 2-2,5 vuodessa ja käy kaikki 12 merkkiä 27 vuodessa 4 kuukaudessa.

Astrologisia merkkejä voidaan kuvata samaan tapaan kuin psykologisia kehitystasoja, tehden karttaympyrän, jakaen sen 12 tasakokoiseen viipaleeseen. Jokainen viipale tai merkki, edustaa yhtä kehitysvaihetta ja noin 2-2,5 vuotta elämää. Jako kahteentoista (12) on abstrakti, koska toisilla tiettyjen asioiden oppiminen ja omaksuminen vie enemmän aikaa, ja toisilla vähemmän.

Kehityksellinen jaottelu merkeittäin ikävuosissa

Kehityksellisesti tietyt ”aikaikkunat” avautuvat uuden oppimiselle, kun siihen löytyy sopivat edellytykset ja valmiudet ovat olemassa. Tämä kuvio vastaa astrologisten merkkien ja ihmisen kehitysvaiheiden välistä suhdetta toisiinsa, mutta ei ole ajallisesti yksi yhteen, vaan esittelee kehityksen jatkumon ja vaiheittaisuuden.

Selvennetään tässä kohtaa, että kysymys on huoneiden ja merkkien sisällöistä. Lineaarisesti järjestys on kuin elämänkaari, joten syntymänhetki vastaa Oinasta, alkua jne. ja kehitys alkaa syntymänhetkestä, alusta.

Lähtökohtana on radixin Kuu ja sen edistyminen eläinradan merkeissä syntymästä lähtien.

Ihmislapsen (fyysinen ja psykologinen) kasvu ja kehitys on vaiheittaista, ja etenee hyppäyksittäin syntymästä lapsuuden kautta aikuisuuteen. Varhaislapsuudessa ja lapsuudessa tapahtuu paljon erilaista kasvua ja kehitystä lapsellisemmalta tasolta hienostuneemmalle ja edistyneemmälle tasolle. Siirtymä edelliseltä tasolta seuraavalle voi olla huiman erilainen laadullisesti. Näin kehitys tapahtuu puuskittain, eikä kyseessä ole tasainen jatkuva kehitys.

Astrologiassa selitetään sekä jatkuvia, että vaiheittaisia kehityskulkuja. Hitaiden taivaankappaleiden transiitit edustavat jatkuvaa kehitystä, ja vaikka ne ajoittain merkeissä peruuttavatkin, ne kulkevat vakaasti merkistä toiseen hypähtelemättä. Hitaat taivaankappaleet eivät myöskään muokkaa merkitystään liikkuessaan merkistä toiseen, vaan Saturnus on oma itsensä niin Vaa’assa kuin Skorpionissakin.

Tässä teoriamallissa syntymäkartan Kuu säilyttää samaan tapaan merkityksensä jatkuvan kehityksellisen kasvun symbolina, oppien jokaisessa merkissä ja ikävaiheessa jotain uutta, vaikka olemmekin tottuneet tulkitsemaan Kuuta eri tavalla eri merkeissä.

Jokainen astrologinen merkki edustaa tiettyä kapasiteettia, liikettä ja toimintaa, joka jatkuu sen jälkeenkin kun (prog. radix) Kuu on sen ohitse edennyt seuraavaan. Myös jokainen kehityksellinen vaihe ilmentää ja edustaa tiettyjä kasvun ja kehityksen vaiheita riippumatta siitä mitä aiemmin on tapahtunut – jokainen vaihe / merkki on yksilöllinen. Eikä mikään merkki ole toista tärkeämpi, keskeisempi tai vähäisempi.

Astrologiset eläinradan 12 merkkiä voidaan siis nähdä kehityksen vaiheina, ja Oinaasta Kaloihin ne edustavat 12 psykologista ja henkistä osaamisen/ taitojen kehittymisen tyyppiä. Saman aikaisesti ne kuvaavat paitsi kehityksen vaiheita syntymästä ensimmäisen kierroksen loppuun, progressiiviseen Kuun paluuseen, myös kehityksen jatkuvuutta, vaikka elämässä painopiste suuntautuisikin johonkin toisenlaiseen kasvuun ja kypsymiseen.

Kaikki merkit ovat samalla viivalla, vain sisällöiltään erilaisia. Jokainen merkki vastaa tiettyä kehityksen vaihetta ja lopputuloksessa sen vastamerkki (polariteetti) on yhtä merkitsevässä roolissa.

Se, että esimerkiksi Kaksonen tulee järjestyksessä Härän jälkeen ja myöhemmin, ei tee sen merkistä kehityksellisesti parempaa tai edistyneempää, vaan sen sisällöt jatkavat edellisen merkin aikana aloitettuja ja saavutettujen taitojen ja kehityksen jatkamista. Luonnollisesti osa jälkimmäisessä merkissä opitusta on riippuvainen edellisen aikana omaksutuista ja opituista taidoista ja tiedosta, mutta se ei tee edellisestä vähempiarvoista. Se mitä Oinaan vaiheessa aloitetaan, varmistetaan ja vakautetaan Härän vaiheessa ja Kaksosen aikaan etsitään lisää tietoa ja suuntaudutaan sosiaalisesti ulospäin jne.

Ensimmäinen vaihe, eli Oinaan vaihe, alkaa siis siitä asteesta, jossa Kuu on syntymäkartalla ja se jatkuu seuraavan merkin samaan asteeseen, josta sitten alkaa Härän aika ja näin edes päin. Esimerkiksi allekirjoittaneella ensimmäinen vaihe alkaa aina 05° Rapua ja Härän vaihe siten 05° Leijonaa… ja tässä iässä ollaan menossa jo toisen kierroksen loppupuolella ja maailman vaiheissa.

Progressiivisen Kuun paluun kehitysmallia voitaneen jatkossa kutsua (ainakin tässä blogissa) vaikkapa PKPK- malliksi.

Koska Kuu edustaa kahdenvälisiä suhteita, heijastumia, kuvaa PKPK-malli myös merkkien ja niiden vastamerkkien välisiä suhteita.

12 astrologista merkkiä ja niiden edustamat 3 aikajaksoa

Kaksitoista (12) astrologista merkkiä voidaan jakaa kolmeen (3) aikajaksoon. Ensimmäinen aikajakso syntymästä eli Oinaasta Rapuun on kiintymyksen ja riippuvuuden aikajakso. Toinen Leijonasta Skorpioniin on ihmissuhteiden aikajakso. Ja kolmas Jousimiehestä Kaloihin on maailman aikajakso. Edellä olleesta viipalepiirakasta löytyvät kaikki nämä jaksoa ikävaiheineen, mutta tässä ne esitellään tarkemmin.

Nämä ajanjaksot vastaavat kehityksellisiä tehtäviä syntymästä eteenpäin kaikilla, riippumatta siitä missä oma Kuu on syntymäkartalla ja mistä se lähtee syntymähetken jälkeen etenemään. Olemme kaikki käyneet nämä kehitysvaiheet lävitse jossain muodossa, mutta se mitä ne ovat sisältäneet kokemuksellisesti on jokaisen kohdalla yksilöllistä.

Tässä näkökulma aikajaksoihin ja vaiheisiin on ensimmäisen kierroksen suunnasta, mutta samaan tapaan omaa kehitystä voi tarkastella myös toisen ja kolmannen kierroksen teemoilla. Samat teemat ja tarpeet nousevat elämässä esiin säännöllisesti, niiden ilmentyminen vain vaihtelee iän ja kokemusten karttuessa.

Kiintymyksen aikajakso – Oinaasta Rapuun

Kiintymys muodostuu turvallisuuden ja suojelun kokemuksesta ensimmäisessä ihmissuhteessa. Ensimmäisessä elämänvaiheessa tehdään, luodaan ja rakennetaan kiintymystä tietoisesti, koska se ei ole automaattista. Lapsen ja hoitajan/ vanhemman on luotava suhde ja totuttava toistensa rytmiin, jotta vuorovaikutus syntyy. Lopulta vuorovaikutussuhde muodostuu näiden kahden välille ensimmäisten 8 kuukauden aikana ja sen jälkeen se on olemassa. Esimerkiksi adoptioissahan on yleistä, että ne tapahtuvat vasta 8-9 kuukauden iässä tai sen jälkeen, jolloin ensin luodaan ensimmäinen turvallinen luottamus- / vuorovaikutussuhde, joka voidaan sitten siirtää ja kohdistaa toiseen luotettavaan ihmiseen, vanhempaan / hoivaajaan.

Oinas, ensimmäinen merkki eläinradalla, edustaa ensimmäistä vaihetta syntymästä 2 ikävuoteen kiintymyksen ajanjaksolla. Oinas on alkujen ja aloitteellisuuden merkki. Kehityspsykologiassa (mm. Stern) ensimmäinen vaihe kuvaa nimenomaan aloitteellisuutta. Lapsi on aloitteellinen ja aktiivinen osallistuja omassa kasvussaan ja kommunikoinnissa äitinsä / vanhemman kanssa.

Fyysisesti Oinas edustaa päätä, nopeita neurologisia muutoksia, jotka tapahtuvat syntymän jälkeen ensimmäisten kuukausien aikana. Myös emotionaaliset, kognitiiviset ja stressin hallintaan liittyvät kyvyt muodostuvat vasta syntymän jälkeen, vaikka lapsella onkin paljon valmiuksia syntyessään. Ne kehittyvät / kypsyvät vasta suhteessa ensimmäisen hoitajan kanssa, jolloin tämän herkkyys lapsen tarpeita kohtaan kirjautuu osaksi lapsen kehittyvää aivojen verkostoa.

Lapsen kasvu on riippuvainen sen äidistä/ hoitajasta, joten ensin on oltava ihmissuhde, jotta voi tulla ihmiseksi. Näin ollen tämän Oinas -vaiheen onnistuminen on riippuvainen myös Vaaka- kokemuksesta, ihmissuhteesta, joka hoivaa ja on sopeutunut lapseen. Kaikille lienee selvää, ettei tässä varhaislapsuuden vaiheessa voi olla kyse itsenäisyyden saavuttamisesta, vaan turvallisesta erillisyyden kokemuksesta varhaisen symbioottisen vaiheen jälkeen.

Härkä on seuraava kiintymyksen vaihe, n.2 – 3,5 vuotta, edustaen astrologiassa fyysistä turvallisuutta. Tässä vaiheessa psykologinen turvallisuus kiintymyssuhteissa näkyy selvästi ja ennakoitavasti. Ihmisen ’ydinminä’ muodostuu (Stern). Lapsen minäkuva alkaa kehittyä ja mm. oman kehon rajat ja käsitys niistä muodostuu. Symbioosi purkautuu, ja lapsi erottaa missä hän loppuu ja äiti alkaa, kun aiemmin lapsi on kokenut äidin osaksi itseään.

Turvallisuuden osasia ovat myös selkeät ja turvalliset rajat, fyysiset ja psyykkiset, joita lapsi tarvitsee tässä iässä. Emootiot ovat vahvasti kytkeytyneet fyysiseen kehoon ja sen hallintaan.

Skorpioni, keskinäisen riippuvuuden merkki, on Härkää vastapäätä. Edustaen synkkiä, kiihkeitä tunteita. Härän turvallisuuden kokemus riippuu nyt siitä, kuinka Skorpionin emootioita hallitaan läheisimmissä suhteissa vanhemman ja lapsen välillä. Vanhemman kyky kestää lapsen synkkiä ja hallitsemattomia tunteita (raivoa, surua, vihamielisyyttä) pohjaa hänen omaan kykyynsä hallita omia (Skorpioni) emootioitaan, jotta ne eivät pääsisi hallitsemattomasti valloilleen (tuhoamaan). Vanhemman on erotettava omat vahvat tunteensa lapsen tunteista, koska tällä ei ole kykyä ymmärtää/ sietää niitä vielä. Näin vanhempi voi luoda lapselle selkeän ja turvallisen ympäristön, jossa voi purkaa tunteitaan, mutta jossa on myös rajat.

Kolmas kiintymyksen jakso on Kaksoset. Kommunikaation ja sanallisten taitojen kehittyminen 3,5-5 vuotta. Verbaaliminä muodostuu. Kommunikointi sanallisesti ei ole kuitenkaan ainoa tämän vaiheen hallitsija, sillä on myös paljon sanatonta ja emotionaalista vuorovaikutusta.

Kaksonen edustaa henkisten prosessien kahtiajakoa; oikean ja vasemman aivopuoliskon toimintaa. Kun vasen aivopuolisko alkaa toimia ja kehittyä, kehittyy myös pysyvyyden ja jatkuvuuden tunne. Tätä vaihetta ennen lapsella on ollut vain ”tässä ja nyt” – käsitys asioista. Ensimmäiset pysyvät muistot syntyvät ja jäävät mieleen.

Tässä vaiheessa tulee myös Jousimies-kokemus; oikean aivopuoliskon kyky olla yhteydessä toisiin ihmisiin nonverbaalisti ympärimaailman, jota Jung kutsui kollektiiviseksi tajunnaksi. Tämä on osa ihmisen luontaista hengissä pysymisen ja selviytymisen kykyä. Ihmiset, eri kulttuureista, pystyvät toimimaan tietyillä ja samankaltaisilla tavoilla, yhdessä, mm. katastrofitilanteissa. Ihmisen vuosituhansien aikana kehittämät hermostolliset yhteydet, jotka liittyvät henkisiin prosesseihin, ovat riippuvaisia vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteen toiminnasta ja synkronoinnista.

Rapu on neljäs kiintymyksen jakso, kiintymyksen ja hoivaamisen merkissä. Ikävuodet 5-6 osoittavat kuinka aiemmat, varhaiset, kiintymyskokemukset ja -suhteet on koettu ja lapsi suuntautuu ulkomaailmaan. Perheessä kaikilla jäsenillä on vaikutuksensa tässä kiintymyksenosoittamisen systeemissä. Perhesuhteiden kartta kattaa ja jatkuu/ siirtyy sukupolvilta toisille.

Rapu edustaa malleja, joilla perhe varmistaa turvallisuuden ja rakkauden. Ei ole kyse ainoastaan äidin, vaan myös ISÄN rakkaudesta. Kauris, Ravun vastamerkki, edustaa isää. Samoin isäsuhde nyt ja tässä vaiheessa, voi ennakoida tulevaa suhdetta viranomaisiin, ja muihin, esimiehiin ja henkilöihin, joilla on määräys- ja päätäntävaltaa myöhemmin elämässä. Isäsuhde voi luoda mallin, jolla suhtaudutaan opettajiin ja muihin perheen ulkopuolisiin aikuisiin (sukupuoleen katsomatta) lapsen elämässä. Isä voi vaikuttaa lapsen näkemykseen ”millainen maailma on”. Tässä vaiheessa lapsi voi luopua lapsellisista käsityksistä itsestään ja maalimasta, sekä alkaa nähdä asiat realistisemmin. Kun perheessä ja kotona on rakkautta riittävästi, on myös kykyä kestää ja hyväksyä elämän tosiasioita ja omia rajoituksia.

Ihmissuhteiden aikajakso – Leijonasta Skorpioniin

Nämä 4 astrologista merkkiä sisältävät ihmissuhteiden vaiheet.

Nämä ajanjaksot edustavat perheen ulkopuolisia suhteita, sekä heijastelevat kehitystä murrosiästä nuoruuden kautta varhaiseen aikuisuuteen.

Leijona jakso – n.7-10,5 vuotta. Aiemmin luodut turvallisuuden tunteet ennustavat myöhempää itseluottamusta, omanarvontuntoa, itsevarmuutta ja jopa kykyä johtajuuteen, jo varhaisessa vaiheessa lapsuudessa. Rapuvaiheessa olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi tuntenut lapsi on leijonavaiheessa optimistinen, itseensä luottava, toimelias ja myönteinen toisia lapsia kohtaan.

Varhaislapsuudesta sen keskivaiheille tapahtuvaa kasvua usein arvioidaan seuraavilla alueilla:

1.Kuinka lapsi pystyy siirtymään toisten (vertais-) ryhmään ja olemaan myönteisessä vuorovaikutuksessa (toisiin lapsiin ja aikuisiin)

2.Kyky muodostaa läheisiä ystävyyssuhteita. Läheinen ystävyyssuhde on tärkeä minän kehitykselle, sekä kuinka se sopii ryhmässä olemiselle. Nyt aiemmat lapsen elämässä toistuneet piirteet ja tavat näkyvät selkeästi. Suhteissa opettajiin ja toisiin lapsiin heijastuu myös perheen väliset suhteet.

Leijonaa seuraava ajanjakso on 

Neitsyt  aikajakso seuraa Leijonaa – n.10,5-13 vuoden iässä. Varhainen puberteetti, murrosikä alkaa. Etuaivolohko aktivoituu. Uusia fyysisiä ja kognitiivisia taitoja ilmenee. Aivojen rationaaliset toiminnot aktivoituvat ja kyky suunnitella, toteuttaa ja perustella/ järkeillä kasvavat.

Myös hormonaalisia ja fyysisiä kehonmuutoksia tapahtuu. Järjestys, yhteneväisyys ja suunnitelmallisuus toiminnassa ovat tärkeitä tässä vaiheessa. Erilaisuuteen ja persoonallisuuteen rohkaiseminen ja erilaisten erikoistaitojen harjoitteleminen tärkeää.

Neitsyessä (murrosiän alkaessa) vaivaantuneisuus, hämillisyys, estoisuus, ujous ja itsekriittisyys kasvavat myös. Tilanne voi olla hyvinkin kriittinen, ellei Kalojen positiivisia ominaisuuksia saada käyttöön. Kalojen myönteinen, rakastava, lempeä asenne auttaa löytämään oman identiteetin toisten (samaa sukupuolta olevien) kanssa ystävyyssuhteissa, sekä ryhmissä (eri sukupuolta olevien kanssa). Kalojen kielteinen itsensä kadottaminen tunteiden mylläkässä tai alkoholin sekä muiden päihteiden myötä, voi tehdä tästä vaiheesta vaikean.

Kalojen myönteinen rakkaus ja myötäeläminen voivat pehmentää itseä kohtaan tunnettua rankkaa kriittisyyttä ja auttaa löytämään oma paikka ja asema muiden joukossa – yhdessä ystävien, perheen ja läheisten rakkauden avulla voidaan oppia hyväksymään itse ja vahvistumaan tässä vaikeassa muutoksen vaiheessa.

Vaaka vaihe on n. 13-15,5 vuotiaana. Tämä varhainen nuoruuden vaihe on monikerroksinen, kun samaan aikaan tärkeitä ovat suhteet samaa sukupuolta oleviin, kuin myös sukupuolten väliset suhteet, sekä kaikki intiimit ihmissuhteet.

Onnistuminen tässä vaiheessa pohjaa kaikkien eniten varhaiseen lapsuuteen, Oinas -vaiheeseen, sekä ensimmäisiin kokemuksiin. Huomion kohteina ovat intiimit asiat, luottamus ja haavoittuvuus – mitä paremmin nämä on koettu Oinas -vaiheessa, ne koetaan nytkin helpommiksi Vaa’assa.

Tässä vaiheessa ollaan ensimmäisen (progressiivisen) kierroksen puolivälissä ja edessä on Kuu – Kuu oppositio, eli Kuun puolitus, ja edessä on konflikti riippuvuuden ja riippumattomuuden (äidistä / huoltajasta/ hoivaajasta) välillä.

Kyky irtaantua (äidistä) määrittyy Oinas -vaiheesta, erityisesti kuinka luottamus ja riippuvuuden tarpeet kohdataan / kohdattiin. Kyky tuntea ja jakaa läheisyyttä ja tarve riippuvuus (toisesta ihmisestä) – kaikki Vaakaa – ovat tarpeen yksilöllisyydelle, erillisyydelle, yksilöksi tulemiselle. Kuten yksilöllistyminen on Oinas prosessi, Vaaka -vaihe on riippuvainen Oinas -vaiheesta – äidistä ja perheestä erillistymisen suhteen.

Skorpioni vaihe on viimeinen ihmissuhdejakso – 15,5- 18+/- ikävuotta. Kyky intiimeihin suhteisiin ja haavoittuvaisuus ovat keskeisiä määreitä nuoruuden aikaiselle kehitykselle. Edellä mainitut ovat tärkeitä, jotta voidaan olla avoimia toisille/ kokemuksille (ihmissuhteissa), jotka uhkaavat paljastaa salattuja tunteita, sekä kyvylle pitää kiinni ihmissuhteista huolimatta kiihkeistä ja vastakkaisista tunteista.

Emotionaalinen mylläkkä ja vaihtelut aivokemiassa ovat keskeisiä tälle vaiheelle. Aivojen toimivat alueet voivat ’lakkoilla’ nuoruuden aikaan. Mantelitumake, joka hallitsee emotionaalisia reaktioita, ottaa vallan rationaalisilta aivojen etulohkoilta. Tämän seurauksena on emotionaalinen kriisi ja haavoittuvuus, jolloin syvien tunteiden ilmaisu voi olla vaikeaa. Tätä lievittää ja helpottaa Härkä- vaiheessa luotu vakaa kiintymyssuhde ja sen varmuus, fyysinen mukavuus, emotionaalinen vakaus, hyvät rajat, sekä yhtenäiset ja ennakoitavat vuorovaikutukset perheessä.

Tässä vaiheessa jälleen muistutan, että tässä on kysymys kehityksellisistä vaiheista, jotka vastaavat astrologisia merkkejä ja syntymänhetkeä elämän alkuna. Jokaisen oma henkilökohtainen progressiivinen Kuu kiertää kierrostaan lähtökohtaisesti omasta merkistään ja asteestaan lähtien, mutta seuraten myös tämän kehityksellisen kierroksen vaiheita. Seuraava vaihe/jakso alkaa aina prog. Kuun saavuttaessa seuraavassa merkissä saman asteen, jolla se on syntymäkartalla.

Maailman ajanjakso Jousimiehestä Kaloihin

Viimeiset 4 vaihetta ovat maailman ja yhteiskunnan ajanjaksoja ja laajentumista kohti yhteisöä ja maailmaa. Nämä karttaympyrän viimeiset merkit kulminoituvat Kalojen luopumisen, alistumisen, antautumisen ja hyväksynnän vaiheeseen.

Jousimiehen vaihe on ensimmäinen maailman ajanjaksolla. Vuodet 18 -20,5 ovat fyysisen ja henkisen laajentumisen, sekä vapaan tuntemattoman tutkimisen alueita kasvussa tällä jaksolla. Edellä mainittuja voidaan toteuttaa matkustellen, opiskellen tai kyseenalaistaen uskonnollisia tai henkisiä sääntöjä. Voidaan kapinoida moraalisääntöjä tai toisten kulttuurisia arvoja vastaan.

Ne kognitiiviset, tiedon käsittelyyn ja oppimiseen liittyvät kiinnostuksen kohteet, verbaaliset taidot ja luovuus, jotka luotiin / saavutettiin Kaksosissa voi nyt määrittää suunnan, johon Jousimiehessä kuljetaan. Jousimiehestä löytyvät kaikki tekijät, joita myös Kaksonen rakastaa; monimuotoisuus, matkustelunhalu, vaihtelu, sopeutuminen erilaisiin kokemuksiin, kaikenlaisesta uudesta nauttiminen, jotka myös tukevat Jousimiehen vaihetta maailman seikkailuun ja tutkimiseen.

Kauriin vaihe on n. 20 – 23 vuotiaana. Edellisen vaiheen vapaudentarve tekee tässä tilaa ajalle, jolloin tarvitaan rajoja ja rajoituksia, sekä sopeutumista yhteisön normeihin ja sosiaalisiin sääntöihin. Useissa yhteiskunnissa astutaan aikuisuuteen, kun tullaan täysi-ikäisiksi 21 vuotiaana.

On voimakkaampi tarve ja halu sopeutua ja sopia joukkoon; mukautua elämän vaatimuksiin, jotta saadaan aikaan vakaus ja turvallisuus. Aivot, ja erityisesti etulohkon alueet, saavuttavat kehityksensä ”pisteen” tässä iässä. Arviointiin perustuva järkeily on nyt kehittynyt, kun etulohkot – korkeamman älyn alue – on kypsynyt. Ammatillisen turvallisuuden ja vakauden etsiminen voi muodostua nyt eteenpäin vieväksi voimaksi, jota ohjaa Ravun vaiheessa koettu perheen kiintymys ja turva. Turvallinen kiintymys varhaisina vuosina ennakoi johtamiskykyjä ja menestystä myöhemmin elämässä.

Mikäli perhe-elämä oli epävakaata tai turvatonta, voi nyt olla vaikeaa saavuttaa menestystä tai hallita sitä. Erityisesti suhteissa viranomaisiin, esimiehiin, opettajiin, päättävissä asemissa oleviin jne. Myös puutteiden ja heikkouksien pettely, liioitellen omia saavutuksia voi korostua tässä tapauksessa. Ristiveto oman kodin ja perheen perustamisen, sekä lapsuuden kotiin, turvaan palaamisen välillä on mahdollinen. On myös mahdollista luoda uudenlainen turvallisuus nyt perustamalla perheen tai ostamalla kodin, jos varhainen perhe ei ollut turvalliseksi koettu.

Vesimiehen vaihe 23 -25,5 vuotta. Itsensä ilmaiseminen ja maailmaan suuntautuminen vertais- / ikäistenryhmien, poliittisen vaikuttamisen tai yhteisöllisyyden kautta. Yhteistyössä toisten kanssa luodaan tunne, että omalla olemisella on arvo ja merkitys.

Mikäli Leijonan vaiheen sopeutuminen vertaisten ryhmään onnistui, tämäkin sopeutuminen yhteisöön menee helposti. Mutta mikäli Leijona- vaiheessa ei koettu hyväksyntää muiden taholta, tässä vaiheessa voidaan tuntea epävarmuutta, syrjäytymistä, erilaisuutta tai yksinäisyyttä. Leijona – vaikutus ilmenee haluna olla oma itsensä ja sopeutua vapaasti osaksi yhteisöä Vesimiehessä.

Kalat 25,5 – > ensimmäiseen progressiiviseen Kuun Paluuseen 27 vuotta 4 kk. on viimeinen kehityksen vaihe ja tapahtuu samoihin aikoihin ensimmäisen Saturnuksen paluun kanssa.

Kaloissa korostuvat yksilön heikkoudet ja itseä vastaan toimivat mallit. On ehkä luovuttava joistain toiveista ja unelmista todellisuuden rajoituksista johtuen. Tämä voi olla sisäisen itsetutkiskelun paikka ja yksinäistä aikaa. Erakoituminen on mahdollista. Menetyksen ja masennuksen tunteisiin voi auttaa henkinen tai psykologinen ohjaus.

Neitsyen tarjoamat analyyttisyys, sekä itsearviointi / -analyysi voivat olla hyödyksi. Elämän rajoitukset voidaan hyväksyä, jos Neitsyen vaiheessa kyvyt tehdä / työskennellä ja olla avuksi/ palvella vietiin huippuunsa. Neitsyen vaiheessa opitut taidot voivat olla nyt hyödyksi ja tuottoisia yhdistettyinä Kalojen herkkyyteen ja kanavoida rakentavasti työhön ja palveluun yhteiseksi hyväksi – Maailmaan.


Tässä ensimmäisessä osassa käytiin siis läpi eläinradan 12 merkistä löytyvät vastaavuudet kehityksellisille jaksoille syntymästä ensimmäiseen Kuun progressiiviseen paluuseen, 0-27 vuotta 4 kuukautta. Tämän ensimmäisen paluun jälkeen alkaa uusi kierros, jolloin koetaan ja opitaan jälleen usia asioita, ja saadaan jo opittuihin asioihin uutta perspektiiviä.

Lisää ulottuvuutta progressiivisen Kuun tarkastelulle saadaan huomioimalla paitsi oman Kuun progressiivinen liike merkeissä, myös missä vaiheessa se on kulkemassa kierroksellaan suhteessa radixin Kuuhun. Mutta tästä lisää myöhemmin.

Missä vaiheessa oma progressiivinen Kuusi on nyt menossa? Mitä on odotettavissa?

Mikäli kysymyksiä heräsi jo tässä vaiheessa, niitä voi esittää kommenteissa tai sähköpostilla emelia.emelia@gmail.com – mutta tosiaan, toinen osa tästä aiheesta tulee vielä….

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest