Progressiivisen Kuun Paluun – malli, osa 2.

Progressiivisen Kuun kehitykselliset teemat elämässä ja niiden vastaavuus eläinradan (zodiac) merkeissä

Tässä bloggauksessa selvitellään, kuinka Kuu kulkiessaan ensin ensimmäisen kierroksensa oikeastaan toimii, kuljettaessaan mukanaan aiemmin (Prog. Kuun Paluun – malli, osa 1.) kuvattuja kehityksellisiä sisältöteemoja Oinaan vaiheesta Kalojen vaiheeseen. Ja mitä ensimmäisellä kierroksella ja sen jälkeen tapahtuu…

Jokaisen oma henkilökohtainen progressiivisen Kuun paluu tapahtuu siis n. 27 vuoden 4 kuukauden iässä, kun Kuu ehtii edistyä takaisin samalle asteelle, jolla se oli syntymän hetkellä. Kuun prorgessiivinen kierros alkaa siis syntymän hetkellä ja oman kartan Kuun merkistä ja asteesta. Tämä on progressiivinen Oinaan vaihe, riippumatta mistä merkistä Kuu syntymäkartalla löytyy.

Progressiivisen Kuun paluun aikaan on Kuu kiertänyt kaikki astrologiset merkit omassa järjestyksessään, ja samalla on tullut läpikäydyksi kaikissa merkeissä esiintyvät kehitykselliset teemat, odotukset, vaatimukset ja tarpeet. On luotu tietty pohja persoonallisuudelle, sekä emotionaalisille että kognitiivisille teoille ja toimille elämässä.

Progressiivinen Kuun paluu on käännekohta elämässä, jolloin on tietty matka menty ja siirrytään uuteen vaiheeseen.

Ensimmäistä kierrosta seuraavat kierrokset näyttävät myöhemmin, kuinka tuleva kehitys pohjaa ensimmäiseen kierrokseen ja sen kokemuksiin, kasvamisen malliin, mutta myös jatkaa kehitystä tämän jälkeen aikuisuuteen ja aina vanhuuteen saakka. Kehitys ei pääty tähän, vaan tästä alkaa uuden luominen yhä uudelleen kerros kerrokselta.

Ensimmäisessä osassa käytiin läpi Kuun tarpeita ja sen roolia ihmisen elämässä ja ihmissuhteissa. Tässä pyritään avaamaan kuinka Kuun eteneminen toimii elämässä.

Ensimmäisellä kierroksella rakennetaan ja luodaan pohjaa myöhemmille emotionaalisille ja kognitiivisille toimille elämässä. Seuraavat myöhemmät kierrokset osoittavat kuinka kehitys paitsi pohjaa ensimmäiseen kierrokseen, kasvun malliin, mutta jatkaa myös kehitystä aikuisuuteen ja aina vanhuuteen saakka. Toinen ja kolmas kierros paljastavat kuinka kehitystä luodaan jatkuvasti ja uudelleen syklisesti.

Syntymäsijainnistaan kierrokselleen lähtevä prog. Kuu viivähtää jokaisessa merkissä keskimäärin 2 ja puoli vuotta. Tietenkin, jos Kuu on aivan viimeisillä asteilla, se vaihtaa nopeammin merkkiä, mutta viipyy sitten seuraavassa edellä mainitun ajan. Ja ennen ensimmäistä progressiivista Kuun Paluuta, se varmasti käy lävitse kaikki 12 merkkiä.

Omalta sekundaari prog. kartalta kannattaa tarkastaa oman henkilökohtaisen Kuun liikkeet kussakin merkissä ja iässä. Vaikka tämä kehitysmalli pohjaa tasaisiin ajanjaksoihin, todellinen kehitys ei toimi noin. Todellisuudessa ihmisen elämänpolku ei ole yksioikoinen ja kaavamainen. Monet sisäänrakennetut psykologiset kehitykset eivät ole ikäsidonnaisia, vaan voivat nousta pintaan missä tahansa iässä, sekä kasvun ja kypsymisen vaiheessa. Myös monet ulkoiset tekijät vaikuttavat elämän eri vaiheissa. Jokin vaihe voi jäädä ensimmäisellä kierroksella vähemmälle huomiolle, mutta nousee sitten toisella esiin voimakkaammin.

Kolme keskeistä (myös Sternin mainitsemaa) kehityksen teemaa autonomian, turvallisuuden ja läheisyyden tarpeet heräävät ihmiselämän varhaisessa vaiheessa ja jatkavat siitä kehitystään läpi elämän.

Jokaisessa vaiheessa yksilö on osa ympäristöään ja osallisena elävissä ihmissuhteissaan. Missä kulloinkin mennään ja mitä tapahtuu, heijastelee Kuun merkki. Progressiivisen Kuun huone tarjoaa kontekstin ja puitteet ymmärtää miten ja missä (alueella) prosessit esiintyvät. (Huone = tila, ympäristö)

Progressiivinen Kuu sitten kulkiessaan nostaa esiin ja esittelee juuri noita yksilön omalle kehitykselle keskeisiä teemoja. Sillä vaikka kehitysvaiheet olisivatkin geneettisesti määriteltyjä, niihin vaikuttavat olosuhteet ja tilanteet eivät ole.

On tärkeää ja keskeistä ymmärtää, että tällä ensimmäisellä progressiivisen Kuun paluun kierroksella kohdatut tilanteet, asiat ja kokemukset tunteiden tasolla muokkaavat meitä jokaista aivan omaan suuntaan. Kokemuksemme tekevät meistä erilaisia ja yksilöllisiä reagoimaan ja toimimaan tilanteissa. Mikäli näin ei olisi, olisimme vain yhtä isoa massaa yhdessä muiden samaan aikaan syntyneiden kanssa.

Tämän teorian ajatuksena on, että jokainen käy paitsi lävitse oman persoonallisen progressiivisen Kuun kierroksensa, myös universaalin kehityksellisen Kuun kierroksen syntymästä ensimmäiseen paluuseen. Ja näitä kahta samanaikaista prosessia voidaan tulkita yhdessä yksilön kohdalla, jolloin saadaan moniulotteisempi näkökulma progressiivisen Kuun sijainnista. Lisäksi yksilölliset kokemukset tulisi ottaa aina huomioon erilaisia tulkintavaihtoehtoja pohdittaessa.

Jokaisen oma henkilökohtainen Kuu aloittaa aina progressiokulkunsa syntymäkartan Kuun sijainnista, merkistä ja asteesta, edeten siitä vaihe vaiheelta eteenpäin.

Progressiivinen Kuu Oinaassa edustaa haastetta olla yksilöllinen, oma itsensä riippumatta iästä. Samaan tapaan ensimmäinen, Oinaan vaihe, asettaa elämässä haasteen yksilöllisyyteen, itsenä olemiseen riippumatta iästä.

Biologinen Oinaan vaihe on siis heti syntymän jälkeen aina n. 2 ikävuoteen asti, jolloin lapsi alkaa hahmottaa oman kehonsa erillisyyden äidin kehosta. Mutta autonomian, itsemääräämisen tunne, jota Oinas myös symboloi, vie vuosia kehittyä ja vahvistuu todennäköisesti vasta myöhempinä vuosina. Lopulta vasta toisen prog. Kuun kierroksen alkaessa, myös ensimmäisen Saturnuksen paluun jälkeen, yksilöllistyminen omien kokemusten pohjalta voi alkaa.

Jos varhaisessa lapsuudessa ensimmäiset kehitykselliset vaiheet eivät osuneet oikeaan saumaan tai sisältäneet sitä mitä olisi tarvittu, on mahdollista saada toinen mahdollisuus ja korjata tilanne Progressiivisen Kuun paluun jälkeen – toisella kierroksella.

Oinas minä, syntyvä ja aloittava minä on seuraus äidin ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta Oinas vaiheessa, Härkä on ydinminä, Kaksoset verbaaliminä, Rapu kahdenvälinen jne. aina Kaloihin asti, jolloin kaikki 12 Merkkiä edustavat minän eri puolia, jotka ovat seurausta erilaisista vuorovaikutteisista tilanteista ihmissuhteissa kehityksen vaiheissa.

Henkilö, jonka oma Kuu on Oinaassa, saa syntymänsä aikaan Kuulleen Oinaan ominaisuuksia, mutta luonnollisestikaan alle 2 vuotias pieni lapsi ei voi osoittaa itsenäisyyttä ja yksilöllisyyttä vielä tuossa elämänvaiheessaan. Nämä ihmiset saavat yksilöllistymisen mahdollisuuden Leijona vaiheessa ja toisen mahdollisuuden kokea tämän yksilöllistymisen uuden kierroksen alkaessa, Oinaan vaiheessa.

Esimerkiksi allekirjoittaneen oma Kuu on radixilla 05º Rapua, joten henkilökohtaisesti koin progressiivisen Oinas Kuun vasta n. 20 vuotiaana, kun progressiivinen Kuuni ehti Oinaaseen, ja tuolloin kehityksellisesti elin siis jo Kauriin vaihetta, eli olin ensimmäisen kierroksen loppupuolella, ja pääsin vihdoin muuttamaan opiskeluiden myötä itsenäistymään ja aloittamaan omaa elämää, sekä enemmän tai vähemmän päämäärätietoisesti (Kauris) opiskelemaan.

Progressiivisen Kuun aspektit toisiin taivaankappaleisiin kartalla määrittävät kuinka sen ilmaisua rajoitetaan, kasvatetaan, korostetaan tai kuinka siihen vaikutetaan toisten taivaankappaleiden luonteiden mukaisesti.

Esimerkiksi prog. Kuu Jousimiehessä voi viitata / tuoda tullessaan periodin, jolloin etsitään vapautta tai itseilmaisua, tai aikaa jolloin yksilön käsitys totuudesta, henkisestä tai emotionaalisesta, asetetaan testiin.

MUTTA JOS Jousimiehen prog. Kuu tekee T-ristin esim. Venus-Pluto yhtymään Neitsyessä ja toisen neliön Saturnukseen Kaloissa tämä vaihe voi olla mullistava. Kuun vapaus ei ilmennäkään seikkailun inspiroivaa kokemusta, vaan kokemusta joka iskee suoraan sydämeen ja haastaa yksilön etsimään vakaata ympäristöä, kun elämä tuntuu vuoristoradalta.

Merkkien sisällöt ja ominaisuudet ovat olemassa jo ennen kuin ne aktivoituvat, onhan vuorovaikutustakin olemassa jo ennen kuin verbaalia kommunikointia.

Progressiivisen Kuun HUONE tarjoaa viitekehyksen ymmärtää mitä, miten ja missä prosessit esiintyvät. Huone = tila. Huoneet sisältöineen ovat ympäristöjä, joissa yksilö kokee asioita, sekä tekijöitä jotka vaikuttavat yksilöön.

Progressiivinen merkki kertoo mitä asioita on huomioitava ja huone mitkä tekijät tukevat tai vaikuttavat näiden asioiden toteuttamiseen. Jos progressiivinen Kuu kulkee 1. huoneessa, on se Oinaan ympäristössä ja jotain alkamassa, jotain uutta ilmassa. Kuun kulku 1. huoneessa Neitsyessä voi merkitä huomion kiinnittymistä terveyteen tai elämäntapoihin, kuin myös uutta työtä. Jos Kuu taas liikkuu Kauriissa 5. huoneessa, voidaan epävarmuus ja ujous voittaa taiteellisen ilmaisun kautta. Kuun kehityksellinen vaihe lisää tähän vielä oman osansa, tarjoten vielä henkilökohtaisempien tehtävien tason. Huoneissa kannattaa huomioida niin progressiivisen kartan kuin myös radixin, eli syntymäkartan huoneet.

Eläinradan merkkien voidaan siis katsoa vastaavan psykologista kehitystä ja vaiheittaista kehityksen aikajanaa vuorovaikutuksellisessa suhteessa toisiin. Jokaisen merkin sisällöt ja teemat jatkavat kehitystään omalla polullaan myös sen jälkeen, kun progressiivinen Kuu on herättänyt sen teemat kertaalleen ja edennyt seuraavaan merkkiin, sekä sen heijastama valokeila siirtynyt eteenpäin.

Kun ensimmäinen kierros on käyty lävitse, ja kaikki 12 itsen/ minän puolta (merkkiä) avattu, ne voivat jatkaa kehittymistään samanaikaisesti. Merkki ei korvaudu toisella, kun prog. Kuu siirtyy seuraavaan merkkiin. Samaan tapaan kuin portaissa kulkeva ihminen näkee eri kerroksissa saman maiseman eri perspektiivistä, myös Kuu kuljettaa kierroksellaan kaikkien läpikäymiensä merkkien teemoja ja kokemuksia, lisäten aina uutta uusien kokemusten myötä.

Oinasvaikutus, aloitteellinen minä, kyky tehdä aloitteita ihmissuhteissa jne. ei katoa, kun Härkä vaiheen ydinminä astuu esiin. Härkä ei myöskään häviä, kun Kaksosen verbaaliminä hallitsee ja opitaan puhumaan, kommunikoimaan, kertomaan asioita. Rapuvaihe osoittaa, että perhesuhteet ovat vakiintuneet tähän vaiheeseen mennessä, kun vuorovaikutukseen tarvittavat asiat on opittu ja koettu, mutta Rapuun liitetyt kiintymyksen teemat voivat nousta esiin keskeisinä elämänkysymyksinä milloin vain ennen tai jälkeen 8. ikävuoden. Kiintymys on elinikäinen asia.

Tässä vaiheessa kannattaa palauttaa mieleen edellisen bloggauksen aikajaksot ja niiden sisältämät vaiheet. Riippumatta iästä ja elämänvaiheesta, elämässä nousevat esiin kiintymykseen, ihmissuhteisiin ja maailmaan sekä yhteisöllisyyteen liittyvät asiat ja tarpeet. Vain niiden muodot vaihtelevat.

Omalla kohdalla kehityksellisten vaiheiden ja oman progressiivisen Kuun vaiheet voi määritellä listaamalla ne rinnakkain eri ikävaiheissa, vaikkapa seuraavanlaista taulukkoa apuna käyttäen.

KehitysvaiheOma Kuu / prog. Kuu
Oinas 0-2 
Härkä 2-3,5 
Kaksonen 3,5-5 
Rapu 5-6 
Leijona n.7-10,5 
Neitsyt n. 10,5-13 
Vaaka 13-15,5 
Skorpioni 15,5-18 (+/-) 
Jousimies 18-20,5 
Kauris n.20-23 
Vesimies 23-25,5 
Kalat 25,5- 27 vuotta 4 kk. 
Oinas /Prog. Kuun Paluu 27 vuotta 4kk. 
Ensimmäisen Prog. Kuun kierroksen taulukko syntymästä ensimmäiseen paluuseen.

Kirjoittamalla oman radixin Kuun merkin Oinaan kohdalle ja siitä eteenpäin sijoittamalla kaikki 12 merkkiä taulukkoon, voidaan progressiivisen Kuun liikettä ja sen kehityksellistä vaihetta tarkastella ja saadaan Kuun edustamiin asiohin lisää ulottuvuutta. Uusi kierros ja Oinaan vaihe alkaa 27 vuoden jälkeen ja samat teemat voivat nousta esiin eri muodoissa seuraavaan progressiivisen Kuun paluuseen 54/55 vuoden ikään asti, ja siitä eteenpäin uudelleen seuraavalla kierroksella.

Heijastellen oman progressiivisen Kuun liikkumista suhteessa kehityksellisiin vaiheisiin voi itse havaita tietyt ajanjaksot omassa elämässä jolloin asiat ovat joko onnistuneet ja kehitys tapahtunut oikeaan aikaan, tai onko jokin kehityksellinen vaihe tapahtunut sellaiseen aikaan, ettei ole ollut valmiuksia toteuttaa sitä, ja miksi tietyt asiat ja tapahtumat toistuvat uudelleen seuraavalla kierroksella.

Progressiivinen Kuu toistaa niin liikkeellään, kuin kehityksellisen vaiheensa mukaan, tiettyjä asioita ja tehtäviä elämässä. Se että samankaltaiset asiat toistuvat elämässä Kuun kierroksen mukaan, ei kuitenkaan aina tarkoita, että edellisellä kierroksella olisi jotain jäänyt kesken, vaan että potentiaalia toteuttaa samantapaisia asioita löytyy juuri nyt. Toisella kierroksella alkaen 27 vuoden jälkeen ja kolmannella kierroksella 54/55 vuoden jälkeen on taskussa varmasti enemmän kokemuksia ja ymmärrystä asioista, kuin ensimmäisellä kierroksella.

Esimerkiksi tällä hetkellä tätä kirjoittaessani progressiivinen Kuuni on siirtynyt Härän merkkiin, ollen nyt 03° Härkää ja vielä Jousimiehen vaiheessa, mutta parin asteen päästä siirtymässä (Härän 05°) jälleen Kauriin vaiheeseen ja tulossa sekstiiliin radixin Kuulleni, ja aivan kuten parikymppisenä valmistuessani ylioppilaaksi, olen nyt valmistumassa jälleen ammattiin. Tuolloin 30 vuotta sitten lähdin opiskelemaan, muutin paikkakuntaa ja oli jätettävä lapsuuden koti taakse, voitettava epävarmuus, ujous ja uskoa oman elämänpolun löytyvän. Nyt ollaan jälleen samoissa tunnelmissa.

Edellinen isompi muutto elämässäni oli 23 vuotta sitten, progressiivisen Kuun paluun aikaan ja Oinaan vaiheen alkaessa. Myös tällä kertaa tulossa on elämänmuutos ja muutto, vaikkei prog. Kuu Oinaassa olekaan. Tunnistan kuitenkin tässä ajassa nyt edellisen kierroksen teemoja jo nyt. Progressiivinen Kuun toinen paluu on edessä sitten viiden vuoden kuluttua ja sekin voi merkitä jälleen muuttoa tai muutosta elämässä.

Kuu tuo elämään sen merkin asioita ja tunteita, jossa se kulloinkin progressiivisesti kulkee, mutta samaan aikaan Kuu myös nostaa esiin niitä kehityksellisiä asioita, joita on itse käytävä lävitse ja ne vaihtelevat meillä riippuen siitä missä merkissä kunkin oma Kuu on ja mistä se progressiivisen kierroksensa aloittaa.

Kahdella ihmisellä voi olla samaan aikaan progressiivinen Kuu esimerkiksi Härässä, mutta sen kokemukset voivat vaihdella, jos syntymäkartan Kuu on toisella vaikkapa Ravussa ja toisella Vesimiehessä. Näin ollen radix Rapu Kuu elää Kauriin vaihetta, kun puolestaan radix Vesimies Kuu käykin lävitse Kaksosen vaiheen teemoja. Mutta molemmilla on siis progressiivinen Kuu Härän merkissä. Näin kahden henkilön kokemukset progressiivisen Kuun liikkeestä merkissä voi vaihdella huomattavasti. Tästä syystä yleistykset Kuun progressioista tietyissä merkeissä eivät välttämättä osu tai tunnu omilta, koska henkilökohtainen kokemus ja vaihe on eri henkilöillä erilainen.

Kun henkilökohtainen progressiivinen Kuu ja kehityksellinen vaihe voivat olla hyvinkin erilaisia, on mahdollisuus sisäsisiin ristiriitaisiin kokemuksiin myös aina suuri. Tämä saattaa asettaa omalle kohdalle kokemuksellisia ristiriitaisuuksia, joten ainakin ensimmäisellä kierroksella todennäköisesti esiintyy haasteita. Asioita on opeteltava, omaksuttava ja kokeiltava. Radixin Kuu ja sen polariteetti kertovat tarpeista ja kokemuksesta, jotka seuraavat läpi elämän Kuun kulkiessa kierroksillaan eteenpäin. Näitä asioita on työstettävä eri elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa.

Esimerkiksi henkilön, jolla radix Kuu on syntymäkartalla Vesimiehessä, progressiivinen Kuu kulkiessaan Vaa’an merkissä onkin Skorpionin syvällisessä vaiheessa. Jos tarkastellaan vain pelkästään progressiivista Vaaka Kuuta, voidaan ihmetellä miksi juuri nyt käydään lävitse emotionaalisia myllerryksiä ja ihmissuhteiden intiimit asiat ovat syvällisemmin tapetilla, ja joudutaan kohtaamaan Skorpionin vaiheen teemoja, vaikka prog. Kuu Vaa’assa viittaisi enemmän diplomatiaan ja asioiden sovitteluun. Molemmissa merkeissä on kysymys ihmissuhteista, mutta tunnelmat ja teemat ovat erilaisia. Vaa’assa kellutaan altaan matalassa päädyssä ja Skorpionissa sukelletaan pää edellä syvään päähän. Luonnollisesti tämä aiheuttanee ylimääräistä tasapainottelua. Edelleen tunnelmat vaihtuvat, jos radix Kuu on Vesimiehen loppupuolella ja prog. Kuu siirtyy Vaa’asta Skorpioniin ja jatkaa edelleen myös Skorpionin vaiheessa. Tunnelmat tiivistyvät entisestään, kunnes prog. Kuu Skorpionissa siirtyy Jousimiehen vaiheeseen ja paineet purkautuvat.

Mikäli kartalta löytyy myös lisäksi Kuun ja toisen taivaankappaleen välisiä haasteellisia aspekteja, kasvaa henkilökohtaisten ja sisäisten ristiriitojen mahdollisuudet entisestään.

Lähde: Gisele Terry; The Progressed Moon Around the Zodiac. Charting Personal Development with Astrology. American Federation of Astrologers, Inc. 2011

Progressiivisen Kuun tulkinnasta saa eniten irti tarkastelemalla sitä eri puolilta. Sen liikettä eläinradalla, sekä suhteessa oman Kuun kehityksellisiin vaiheisiin sen kulkiessa eri kiintymyksen, ihmissuhteitten ja yhteisöllisyyden aikajaksoissa. Mutta huomioiden myös Kuun tarpeet ja sen suhteen polariteettiinsa, jotka ovat keskeisiä tekijöitä kaikissa ihmissuhteissa, ei ainoastaan lapsi- vanhempi suhteessa.

Olen koettanut tässä selittää tämän teorian osuuden mahdollisimman selkeästi, tiiviisti, mutta yksinkertaisesti ja on luonnollisesti mahdollista, että olen tiivistänyt ehkä hieman liikaakin. Kun itselle asia on avautunut ja kuva selkiytynyt, se ei ehkä aukeakaan toiselle aivan yhtä helposti. Samoin käy, kun tuijottaa samaa tekstiä liian kauan, sille helposti sokeutuu.

Siksi jos herää kysymyksiä, vastaan parhaani mukaan. Ja muukin kommentointi on tietenkin sallittua. 

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest