Transiittien vaiheet (paluu-)kartoilla

20.10.2018

Tällä kertaa kirjoituksen aihe on sellainen, josta ei ole kovin paljon kirjoitettu, eli transiittien vaiheet ja näkökulma paluukartalle. Usein ihmetystä aiheuttaa elämässä tapahtuvat asiat ja esiin nousevat teemat, joille ei tunnu löytyvän selitystä transiiteista syntymäkartalle tai edistetyille kartoille (proge). Kuitenkin jokaisella taivaankappaleella on myös oma toimintakenttänsä, jolla ilmennetään sen luonnetta ja energioita, eli paluukartat. Taivaankappaleen liike oman paluunsa ympäri nostaa esiin erilaisia energioita ja tapahtumia liittyen kyseisiin tekijöihin ja teemoihin.

Olen muokannut ja työstänyt tiiviitä taivaankappaleiden paluukarttojen materiaalipaketteja (Merkurius, Venus, Mars) edullisesti tarjolle n. 1€/ sivu hintaan. Materiaalipaketit tilattavissa s-postitse emelia.emelia@gmail.com. Tarkemmat esittelyt tulevat myöhemmin FBsivuilleni ja kotisivuilleni.

Tämä kirjoitus on vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä omaan käyttöön, mutta luonnollisesti toivon, ettei materiaalia kopioida ja lainailla julkiseen käyttöön aivan sellaisenaan.

Astrologiset syklit (Paluu-) kartoilla

Taivaankappaleen katsotaan tekevän paluun, kun se on kiertänyt 360 asteen kierroksen kartan ympäri käyden jokaisessa merkissä ja jokaisen merkin asteessa, ja se palaa takaisin sille asteelle, jolla se oli syntymän hetkellä. Tämä transiittikierros voidaan jakaa vaiheisiin, joista tunnetuimmat ovat Kuun kierroksensa aikana läpikäymät erilaiset vaiheet 28 vuorokauden aikana.

Astrologisesti syklit eli kierrokset voidaan jakaa 8. vaiheeseen; Uusi, Kasvava, Ensimmäinen Neljännes, Kupera, Täysi, Vähenevä, Viimeinen Neljännes ja Balsaminen -kaikki termit tuttuja Kuun vaiheista. Nämä vaiheet vastaavat samalla myös normaalin transiittikierroksen aspekteja. Ne sopivat kaikkiin kierroksiin, olipa kyse kahden taivaankappaleen välisestä transiittiaspektista, transiitista radixille, taivaankappaleen transiitista taivaalla, progressioista tai taivaankappaleen transiitista suhteessa omaan sijaintiinsa tai Paluulle.

Lähtökohtana on, että nopeammin liikkuvan tai ylipäänsä liikkuvan taivaankappaleen liikettä tulkitaan suhteessa hitaampaan tai paluu -kartan kyseessä ollessa ”paikoillaan” olevaan taivaankappaleeseen.

Liike eli transiitti alkaa yleensä lähtökohtaisesti yhtymästä tai jos tarkastellaan vaikkapa taivaankappaleen liikettä omaan syntymäkartan asemaan, paluusta.

Kaavioissa liike on kuvattu vastapäivään astrologisten merkkien suuntaisesti ja tarkastelussa alkupisteenä yhtymä/ paluu.

Uusi vaihe 0°-45°

Uusi vaihe alkaa yhtymästä (0°) aina vaikuttaen puolineliöön (45°, Semi-Square). Tällöin aloitetaan asioita, suunnitellaan ja aletaan toteuttaa. Suunnittelun ja aloitusten vaihe on lähempänä yhtymää ja paluun alkua. Tämä on spontaania, impulsiivista ja innostavaa aikaa.

Pienemmistä aspekteista myös semisekstiili (30°) muutospiste polariteettien välisen tasapainon välillä, ja desiili (36°) henkilökohtaisen harmonian ja päättäväisyyttä kohta sisältyvät tähän vaiheeseen.

Kasvava vaihe 45°-90°

Kasvava vaihe on puolineliöstä (45° Semi-Square) aina kasvavaan neliöön (90°). Toiminnan, aktiivisuuden ja tekemisen ensimmäinen vaihe, jolloin vanha kierros (edellinen paluu) on lopullisesti jäänyt taakse ja uusi kierros on todellakin käynnissä.

Auringon Paluu-kartoilla tämä vastaa paluun jälkeistä 3 kuukautta, tässä vaiheessa on aiempi, mennyt jätetty taakse, ja edellisen paluukartan teemat joko selvitetty tai menettävät merkityksensä. Kasvavaan vaiheeseen sisältyy sekstiilin (60°) kasvun ja edistymisen vaihe, sekä kvintiilin (72°) henkilökohtainen luovuus ja muutos.

Ensimmäinen neljännes 90°-135°

Ensimmäinen neljännes alkaa neliöstä (90°) ja jatkuu kasvavaan puolitoistaneliöön (135° sesquisquare). Tämä on testin paikka, ja edessä voi olla ensimmäinen haaste tai kriisi liittyen tekemisiin ja tapahtuneeseen kasvuun ja mahdollisuuksiin.  Nyt voidaan tarttua asioihin voimallisemmin ja raivata mahdollisia esteitä. Tässä vaiheessa on myös ensimmäisen kasvavan kolmion (120°) aikaan paineita voidaan purkaa ja asiat etenevät jouhevasti jälleen.

Kupera vaihe 135°-180°

Kupera vaihe alkaa kasvavasta puolitoistaneliöstä (135°) ja jatkuu aina oppositioon (180°). Tämä on vaihe, jolloin opiskellaan, tutkitaan, analysoidaan ja tarkastellaan mitä on saatu aikaiseksi, tullut tehtyä ja millaisessa ympäristössä toimitaan. Arvioidaan ollaanko menossa oikeaan suuntaan.

Kasvava puolitoistaneliö (135° gibbous sesquiquadrate) sisältää toiminnan tarpeen, joka purkaa paineita, aloittaa tämän vaiheen jatkuen kasvavaan bi-kvintiiliin (144°), jolloin voidaan saavuttaa luovempia oivalluksia ja jatkuu kvinkunssiin (150°) jolloin täytyy tehdä uudelleen säätöjä tai parhaassa tapauksessa tilanne nähdään henkisestä näkökulmasta.

Nämä kaikki siis matkalla yhtymästä, eli Paluusta, kohti oppositiota eli avautuvina aspekteina, etääntyen yhtymästä.

Täysi vaihe 180°-225°

Oppositio edustaa täyttä vaihetta (vrt. Täysikuu. 180°), jolloin taivaankappale on vastapäätä lähtökohtaansa tai toista tekijää. Tämä on transiittikierroksen lakipiste, jonka jälkeen lähtöpisteestä alkanut kasvava etäisyys vaihtuu väheneväksi ja takaisin alkupistettä lähestyväksi.

Täysi vaihe on oppositiosta (180°) vähenevään puolitoistaneliöön (225° disseminating sesquiquadrate). Täyden vaiheen aikaan asiat ovat valaistuneet ja ne voidaan nähdä selkeimmin ja asiat ja tarpeet, jotka alkoivat Uudessa vaiheessa, ovat saavuttaneet täysimmän potentiaalinsa. Viimeistään nyt on aika alkaa toteuttaa aiempia suunnitelmia tai aloitettuja asioita/ tarpeita konkreettisella ja tietoisella tasolla, jotta ideat saavat muodon ja ne toteutetaan.

Vähenevän kvinkunssin aikaan (210°) on vielä mahdollista hienosäätää asioita ja muuttaa tarvittaessa suuntaa, kuin myös tarkastella asioita vielä uudesta näkökulmasta vähenevän bi-kvintiiliin aikaan (216°).

Vähenevä vaihe 225°-270°

Vähenevä vaihe vähenevästä puolitoistaneliöstä (225° sesquisquare) vähenevään neliöön (270°). Tässä vaiheessa aletaan jakaa toisille mitä on opittu ja kehitetty. Vähenevä puolitoistaneliö on toinen kohta, jolloin täytyy purkaa painetta, ja sen jälkeen voidaan siirtyä jälleen helpompaan ja harmonisempaan vaiheeseen vähenevässä kolmiossa (240°).

Kasvavan ja vähenevän neliön eroavaisuus tulee tässä esille, kun kasvavassa vaiheessa on tarve toimia ja tehdä jotain ja vähenevän aikaan voidaan jo jakaa kokemuksia ja oppeja toisille.

Viimeinen neljännes 270°-315°

Viimeinen neljännes alkaa vähenevästä neliöstä (270°) ja päättyy vähenevään puolineliöön (315°). Tässä vaiheessa, näiden neliöiden kanssa kohdataan viimeiset mahdolliset isot jännitteet, haasteet ja kriisit. Teot, toimet, oppimisen paikat ja ulkoisesti näkyvä kasvu ovat luoneet jo uuden muutoksen tarpeen ja aletaan katsella jo kohti tulevaisuutta. Tässä vaiheessa ollaan jo niin pitkällä kuluvaa kierrosta, että asioita täytyy alkaa tarkastella tulevaisuutta silmällä pitäen.  On koettu ja muututtu paljon. Auringon Paluulla tämä viimeinen neliö erottuu aktivoimalla seuraavan paluukartan teemoja yleensä noin 3 kk. ennen Auringon paluuta syntymäkartan asteelleen.

Vähenevä kvintiili (288°) tuo uusia luovia ideoita ja ajatuksia, ja vähenevä sekstiili (300°) mahdollisuuden pohjustaa jo seuraavan kierroksen teemoja.

Balsaminen vaihe 315°-360/0°

Balsaminen vaihe tapahtuu vähenevästä/ balsamisesta puolineliöstä (315° balsamic semisquare) uuteen yhtymään tai paluuseen (360°/0°). Tässä vaiheessa yhdistellään, lopetetaan ja päätellään asioita ja tapahtumia, sekä aletaan suuntautua kohti uuden kierroksen ajatuksia ja suunnitelmia. Tässä vaiheessa on jälleen haasteiden, jännitteiden ja kriisien paikka, jolloin on jätettävä vanhaa taakse ja aloitettava uutta.

Balsamisessa desiilissä (324°) voidaan nähdä vilaukselta kuinka vanha ja uusi kierros yhdistyvät ja balsamisessa semisekstiilissä (330°) koetaan paine näiden kahden yhdistämiseen ja tasapainottamiseen.

Diagrammissa transiitin liike on vastapäivään/ vasemmalta ylhäältä alas

Tässä hyvin tiivistetysti ja yksinkertaistaen transiittiliikkeen merkitys suhteessa aspekteihin. On helppoa huomata, että esimerkiksi balsamisen semisekstiilin sisältömekitys on erilainen suhteessa kasvavan vaiheen semisekstiiliin, kun matkalla on koettu, omaksuttu ja opittu paljon erilaisia asioita.

Toivottavasti tästä on hyötyä ja apua jatkossa transiittien tulkintaan.

Lähteitä:

https://therealastrology.com/information/transits-and-progressions/285-planetary-phases-and-mars-returns.html#

http://schoolofevolutionaryastrology.com/forum/index.php?topic=360.0

http://schoolofevolutionaryastrology.com/forum/index.php?topic=648.0

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest